PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

(dále jen Pravidla)

1. Pořadatel soutěže (dále jen Pořadatel)

Kosmas s.r.o.
Sídlo: Lublaňská 34, 120 00 Praha 2
Kontakt: e-mail: info@kosmas.cz
IČ: 25710257
DIČ: CZ25710257
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, v oddílu C, vložce 63259

2. Název soutěže - Velká prázdninová soutěž Kosmas

(dále jen Soutěž)

3. Místo a doba trvání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „Místo konání soutěže“) v období od 21. 7. 2022 do 31. 8. 2022 (dále jen “Doba konání soutěže”).

4. Podmínky účasti v soutěži

4. 1. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba (dále jen „Soutěžící“). Soutěž je určena pro osoby starší 18 let.
4. 2. Soutěžícím se stává osoba, která splní veškeré podmínky soutěže stanovené v těchto Pravidlech.

5. Podmínky a pravidla soutěže

5. 1. Nákup zboží
5. 1. 1. V době a místě konání soutěže Soutěžící zakoupí v libovolné kamenné prodejně KOSMAS (dále jen Prodejna) nebo v e-shopu kosmas.cz (dále jen E-shop) jakékoliv zboží jednorázově a v hodnotě nejméně 900 Kč včetně DPH. Do této částky se nezapočítává dárkové balení, balné, poštovné ani částka za doručení zásilky (dobírkovné).
5. 1. 2. Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem a splněním všech Pravidel Soutěže.

5. 2. Registrace v soutěži

5. 2. 1. Soutěžící, který nakoupil v Prodejně, se do soutěže registruje přes registrační tištěný formulář, do kterého vyplní jméno, příjmení, platnou emailovou adresu a číslo účtenky nákupu. Soutěžící vlastnoručním podpisem stvrdí svůj souhlas se zařazením do Soutěže a odevzdá jej přímo v Prodejně.
5. 2. 2. Soutěžící, který nakoupil v E-shopu, se registruje přes online formulář, který je k dispozici po celou dobu trvání Soutěže v odkazu na stránku Soutěže v nákupním košíku E-shopu. Soutěžící vyplní jméno, příjmení, email a vyjádří svůj souhlas se zařazením do Soutěže.
5. 2. 3. Soutěžící s objednávkou z e-shopu, se smí účastnit pouze s e-mailovou adresou, na kterou si objednávku, kterou zařazuje do Soutěže, zaregistroval.
5. 2. 4. V rámci registrace Pořadatel získává přístup k zadané e-mailové adrese.
5. 2. 5. Pro úspěšné dokončení registrace Soutěžící potvrdí, že se seznámil s pravidly této a že vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly a se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly.


6. Popis výher

1. cena – Dárkové poukázky KOSMAS v hodnotě 5.000 Kč + knihy v hodnotě 1.000 Kč + desková hra + 1 audiokniha + 2 lístky do sítě kin Aerofilms. Součástí výhry je i návštěva vydavatelství audioknih Tympanum v Praze + možnost stát se hodinovým knihkupcem v prodejně Kosmas.
2. cena – Dárkové poukázky Kosmas v hodnotě 2.000 Kč + 2 lístky do sítě kin Aerofilms
3. cena – 1 x Dárková poukázka Kosmas v hodnotě 1. 000 Kč + 2 lístky do sítě kin
4. cena – 1x Dárková poukázka Kosmas v hodnotě 1.000 Kč
5. cena – 3 knihy z kolekce Velký knižní čtvrtek
6. – 20. cena – 1 x Dárková poukázka Kosmas v hodnotě 500 Kč

7. Způsob určení výherců

7. 1. Výherce soutěžních cen Soutěže určuje losování, do kterého jsou zařazeni všichni Soutěžící, kteří splnili všechny podmínky určené Pravidly Soutěže.
7. 2. Datum losování je určeno na 2. 9. 2022.

8. Vyhlášení výherců

8. 1. Způsob vyhlášení výherců
8. 1. 1. Soutěž končí 31. 8. 2022.
8. 1. 2. Pořadatel Soutěže zašle Výhercům oznámení o výhře v podobě e-mailové
zprávy nejpozději do 2 kalendářních dní od Data losování.


8. 2. Komunikace s výherci

8. 2. 1. Výherce je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výhře vyplnit formulář s informací o akceptování výhry a kontaktními údaji, který obdrží jako součást emailové zprávy o Výhře.
8. 2. 2. Kontaktní údaje zahrnují celé jméno, platnou korespondenční adresu (název ulice, číslo popisné, PSČ a název obce), funkční telefonní číslo a e-mailovou adresu.
8. 2. 3. Pokud do této doby Soutěžící své kontaktní údaje nedodá nebo je dodá nekompletní, bude jeho výhra postoupena Soutěžícímu, který byl v daném losování vylosován jako náhradník.
8. 2. 4. V případě, že vylosovaný náhradník nedodá své kontaktní údaje nebo je dodá nekompletní do 7 kalendářních dnů, výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
8. 2. 5. Veškerá komunikace se Soutěžícím probíhá elektronicky pomocí e-mailu, který Soutěžící uvedl při registraci.
8. 2. 6. Soutěžící dává v případě výhry v Soutěži souhlas ke zveřejnění svých osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení a název obce – na soutěžních stránkách, Facebook a Instagram stránkách a dalších komunikačních kanálech Pořadatele Soutěže.

9. Pravidla ochrany osobních údajů

9. 1. Obecná pravidla ochrany osobních údajů
9. 1. 1. Registrací do soutěže Soutěžící potvrzuje, že dobrovolně souhlasí s pravidly této Soutěže a potvrzuje, že se s nimi seznámil, a že jedná v jejich souladu.
9. 1. 2. Dále Soutěžící dává výslovný souhlas (zaškrtnutím políčka při registraci “souhlasím se zpracováním osobních dat”) Pořadateli Soutěže:
Kosmas s.r.o.
Sídlo: Lublaňská 34, 120 00 Praha 2
Kontakt: e-mail: soutez@kosmas.cz
IČ: 25710257
DIČ: CZ25710257
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, v oddílu C, vložce 63259
pro účely této soutěže a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování,
nejdéle však do 2 let od poskytnutí údajů, nebude-li tento souhlas odvolán dříve.
9. 1. 3. Soutěžící souhlasí se zasíláním informačních e-mailů týkajících se této soutěže.

9. 2. Zpracovávané údaje

9. 2. 1. Zpracovávaným osobním údajem Soutěžících je: e-mailová adresa.
9. 2. 2. Zpracovávanými osobními údaji výherců jsou: jméno, příjmení, platná korespondenční adresa včetně ulice, čísla popisného, PSČ a názvu obce, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa.
9. 2. 3. Tento souhlas může Soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu soutez@kosmas.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu bude Soutěžící vyřazen ze soutěže, a zároveň ztrácí nárok na výhru v soutěži.
9. 2. 4. Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“):
• právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou
zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,
• právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů
• právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně,
• právo na omezení zpracování osobních údajů,
• právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,
• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
• právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení.
9. 2. 5. Požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Pořadatel a případně povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat bez nároku na požadování
úhrady nákladů souvisejících s poskytnutím informace.
9. 2. 6. Výslovně se uvádí, že Soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci soutěže, nemůže být do Soutěže zařazen a jeho osobní údaje budou vymazány.

9. 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely
9. 3. 1. Soutěžící zaškrtnutím políčka “souhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely” souhlasí s použitím svých osobních údajů pro nabízení produktů a služeb správce, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to maximálně na 2 roky ode dne jejich poskytnutí, popř. do odvolání souhlasu. V případě Výhry hlavní ceny č. 1 souhlasí Soutěžící s vyfocením a využitím fotografií pro marketingové účely v souladu se Zásadami zpracování podle GDPR.
9. 3. 2. Tento souhlas může Soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu soutez@kosmas.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti Pořadatele.
9. 3. 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely není povinný pro účast v soutěži.

10. Další podmínky soutěže

10. 1. Opakovaná účast v Soutěži je možná vždy jen s novým soutěžním nákupem a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti.
10. 2. Soutěžící se Soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní, či jakákoliv jiná plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán
a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
10. 3. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a
odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher zejména v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.
10. 4. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry či výhry, které nebylo možné v rámci Soutěže přidělit, propadají Pořadateli.
10. 5. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, fyzické osoby v rámci svého podnikání, zaměstnanci (či osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) Pořadatele, osoby zúčastněné na organizování Soutěže a všechny spolupracující agentury, společnosti a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (v platném znění). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném zaměstnaneckému) uvedených subjektů, nebo osoba jí blízká, cena se nepředá.
10. 6. Pořadatel neodpovídá za nedoručení soutěžních e-mailů na uvedenou soutěžní e-mailovou adresu, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti
se Soutěží, za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací nebo jejich dostupností pro Soutěžící.
10. 7. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
10. 8. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či
jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu
vyhlásí na www.kosmas.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.
10. 9. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze soutěže v případě, že by
takový Soutěžící porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. V případě jakýchkoliv námitek či tvrzení Soutěžícího a leží důkazní břemeno na Soutěžícím.
10. 10. Soutěžící bude vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání výhry. Pořadatel neodpovídá za škody, které Soutěžícímu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním výhry.
10. 11. Úplné znění pravidel je k dispozici na www.kosmas.cz. Na Vaše dotazy rádi odpovíme na emailové adrese soutez@kosmas.cz.

V Praze dne 21. 7. 2022