Všeobecné obchodní podmínky
internetového obchodu společnosti KOSMAS s.r.o.

Obsah:

 1. Obecná ustanovení a výklad pojmů
 2. Hmotný předmět koupě (tištěná kniha, nosič CD apod.)

- Uzavření kupní smlouvy
- Způsob platby, způsob dodání, náklady na dodání
- Dodací podmínky

 1. Elektronické knihy a audio MP3 ke stažení

- Uživatelský účet  (e-knihy a audioknihy)
- Stahování elektronických knih a audioknih
- Uzavření smlouvy a platební podmínky (e-knihy a audioknihy)
- Autorská práva – licence (e-knihy a audioknihy)
- Reklamace, práva z vadného plnění,  odstoupení od smlouvy (e-knihy a audioknihy)

 1. Odpovědnost za jakost při převzetí a práva z vadného plnění
 2. Ukončení smlouvy
 3. Reklamace
 4. Prodej knih s mechanickými vadami
 5. Ochrana osobních údajů
 6. Sdělení prodávajícího kupujícímu před uzavřením smlouvy
 7. Závěrečná ustanovení

I. Obecná ustanovení a výklad pojmů

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti KOSMAS s.r.o., IČ: 25710257 se sídlem Praha 2, Lublaňská 693/34, Praha 2, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 63259 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod provozuje prodávající na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kosmas.cz.
 2. Kupujícím může být podnikatel nebo spotřebitel.
 3. Spotřebitelem je myšlen každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobe se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je dále považována ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 5. Zboží – zbožím ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek může být:

- hmotný předmět koupě obsažený v nabídce prodávajícího (zejména tištěná kniha, CD nosič apod.)

- elektronická kniha (dále jen „e-kniha“) – e-knihou se rozumí digitální ekvivalent tištěné knihy, časopisu, sborníku apod.

- audiokniha ke stažení – audioknihou ke stažení se zde rozumí zvukový záznam díla nebo přednesu zpřístupněný kupujícímu v prostředí internetu, označený v nabídce prodávajícího „audio mp3 ke stažení“. Audiokniha na CD je zde považována za hmotné zboží.

- akční balíček, kterým se rozumí soubor hmotného zboží, prípadně elektronického obsahu (e-knihy, audioknihy ke stažení) nabízený v neoddělitelné souhrnné nabídce za celkovou cenu za akční balíček.

 1. NOZ je v těchto všeobecných obchodních podmínkách zkratka používaná pro označení zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 2. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s obsahem všeobecných obchodních podmínek a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 3. Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením všeobecných obchodních podmínek.
 4. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou vyhotovena v českém jazyce a stejně tak kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 5. Prodávající může znění všeobecných obchodních podmínek měnit či doplňovat.

II.  Hmotné zboží (tištěná kniha, nosič CD apod.)

Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující má možnost objednat zboží formou odeslání elektronické objednávky prodávajícímu. Při uzavírání kupní smlouvy distančním způsobem, tedy elektronickou formou, kupující na webu prodávajícího učiní elektronickou objednávku tak, že po registraci své osoby označí zboží na objednávkovém formuláři a doplní veškeré údaje na formuláři uvedené. Před odesláním závazné objednávky má kupující možnost do objednávky uvedené údaje zkontrolovat a případně je opravit. Odesláním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky, cenu za zboží, náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Řádně učiněná objednávka odeslaná prodávajícímu je považována za návrh smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které prodávající odešle na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. Součástí objednávky je potvrzení se strany kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Kupující si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.

Způsob platby, způsob dodání, náklady na dodání

 1. Kupující se může s podrobnými informacemi týkajícími se možností způsobů platby, způsobů dodání a nákladů na dodání seznámit na webové stránce www.kosmas.cz v částech označených: „cena za dopravu“, „ způsob platby“ a „objednávky ze zahraničí.
 2. Prodávající akceptuje tyto platební podmínky, podle kterých může zaplatit zejména následujícími způsoby: dobírka, platba při převzetí na odběrném místě, platební kartou, bankovním převodem, rychlou platbou přes internetové bankovnictví, benefitními kartami, platbou na fakturu.
 3. Pokud uživatel v objednávce zvolí platbu předem (platba kartou online vč. benefitních, bankovní převod, rychlá platba prostřednictvím internetového bankovnictví), zaplatí cenu za objednané zboží na účet poskytovatele služby nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla objednávka doručena poskytovateli služby. V případě, že nebude v uvedené lhůtě připsána částka na účet poskytovatele služby, objednávka bude poskytovatelem služby považována za zrušenou, s čímž uživatel výslovně souhlasí.

Dodací podmínky

 1. K odevzdání zboží kupujícímu, které je zasíláno kupujícímu prostřednictvím dopravce, dojde v okamžiku, kdy mu ho dopravce předá.
 2. Není-li výslovně ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí, případně způsobem potřebným pro ochranu věci. Stejným způsobem zabalí prodávající zboží pro přepravu.
 3. V případě, že se vyskytnou jakékoliv problémy s doručením zásilky, případně nebyla-li zásilka doručena kupujícímu vůbec, může kupující kontaktovat zákaznickou linku 226 519 800 nebo e-mailem na adrese reklamace@kosmas.cz.
 4. Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít. V případě, že bude zboží z důvodu na straně kupujícího nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo v kupní smlouvě dohodnuto, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným, či náhradním doručením.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, že je obal zboží neporušený. V případě, že kupující zjistí závady, oznámí toto přepravci. Kupující není povinen zboží převzít, jedná-li se o poškození obalu většího rozsahu.

III. Elektronické knihy a audioknihy ke stažení

 1. Tato část všeobecných obchodních podmínek upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím jako poskytovatelem služby a kupujícím jako uživatelem, která souvisejí s poskytováním a využíváním digitálního obsahu v nehmotné formě, zejména stažené z www.kosmas.cz.
 2. Uživatelem může být jen právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právnímu jednání, která má zřízen uživatelský účet na webových stránkách prodávajícího.
 3. Službou se rozumí úplatné zpřístupnění obsahu tzv. „e-knihy“ nebo tzv. “audioknihy ke stažení“ poskytovatelem služby uživatelům pro jejich osobní potřebu prostřednictvím internetu, případně jinou elektronickou cestou a poskytnutí práv a služeb s tím souvisejících v rozsahu těchto všeobecných obchodních podmínek.
 4. E-kniha a audiokniha ke stažení jsou specifikovány výše v obecných ustanoveních a výkladech pojmů těchto všeobecných obchodních podmínek.
 5. Poskytovatel služby nabízí a poskytuje službu na webových stránkách www.kosmas.cz (dále jen „web“), které provozuje.

Uživatelský účet  (e-knihy a audioknihy ke stažení)

 1. Uživatel je oprávněn využívat služby poskytovatele uvedené na webu pouze za předpokladu, že má zřízen tzv. „uživatelský účet“. Uživatelský účet zřídí poskytovatel služby uživateli na základě registračních údajů, které mu uživatel uvedl. Poskytovatel služby po provedení registrace sdělí uživateli jeho unikátní přihlašovací jméno a heslo, které jsou předpokladem pro užívání uživatelského účtu. 
 2. Uživatel se zavazuje údaje sdělované poskytovateli služby aktualizovat.
 3. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby žádným způsobem nenese odpovědnost za užití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou.
 4. Uživatel se zavazuje v případě zneužití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou tuto skutečnost neprodleně písemně nahlásit poskytovateli služby. Po obdržení takové informace zablokuje poskytovatel služby uživatelský účet.
 5. Uživatel bere na vědomí, že ve vztahu k poskytovateli služby je zavázán i z úkonů provedených za použití jeho přihlašovacího jména a hesla třetí osobou.
 6. Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení závazků vyplývajících ze smluvního vztahu s poskytovatelem služby včetně těchto všeobecných obchodních podmínek je poskytovatel služby oprávněn odstoupit od smlouvy s uživatelem a omezit uživateli přístup k uživatelskému účtu. Zejména je poskytovatel oprávněn omezit přístup k uživatelskému účtu v případě, kdy uživatel neoprávněně jakkoliv zasahuje do autorských práv nebo činí kroky směřující k narušení technické ochrany elektronických knih nebo audioknih. V případě, kdy dojde k odstoupení od smlouvy po zaplacení ceny a před stažením zaplacené e-knihy, vrátí poskytovatel služby cenu na účet uživatele.
 7. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby je oprávněn přerušit bez náhrady přístup k uživatelskému účtu za účelem provedení nutných oprav či údržby jeho hardwarového a softwarového vybavení. 

Stahování elektronických knih a audioknih

 1. Stažením elektronické knihy a audioknihy ke stažení se rozumí úplatné zhotovení rozmnoženiny díla v elektronické podobě za použití uživatelského účtu v souladu s udělenou licencí pro konkrétní dílo.
 2. Uživatel bere na vědomí, že čtení e-knih je podmíněno existencí konkrétního software  a hardware. Poskytovatel služby není odpovědný za nemožnost stažení díla způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením uživatele k jeho stažení.
 3. Uživatel bere na vědomí a zavazuje se respektovat skutečnost, že e-knihy nabízené poskytovatelem služby jsou nešifrované s vodoznakem. Jakýkoliv zásah či pouhý pokus o zásah do uvedených či obdobných způsobů ochrany je považován v souladu s platnými právními předpisy za porušení zákona ze strany uživatele a poskytovatel služby užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového jednání.
 4. Uživatel je oprávněn při využívání služeb poskytovatele postupovat pouze smluveným způsobem, a to zejména tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení poskytovatele služeb, aby nebylo zasahováno do práv ostatních uživatelů, jakož i do práv duševního vlastnictví vztahujících se k webu. Nedovoleným jednáním ze strany uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování webu poskytovatele služby. 
 5. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za provoz veřejné datové sítě ani stav jeho programového či hardwarového vybavení.
 6. Uživatel není oprávněn e-knihy z nakladatelství Grada tisknout ani kopírovat a to ani její část, je umožněn tisk anebo kopírování maximálně 10 stránek každých 7 dnů a je zakázán převod e-knihy do jiného formátu.

Uzavření smlouvy a platební podmínky (e-knihy a audioknihy ke stažení)

 1. Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření smlouvy, na základě které poskytovatel služby poskytne za smluvených podmínek včetně podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách uživateli výše specifikovanou službu, dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena za stažení objednané e-knihy nebo audioknihy ke stažení na účet poskytovatele služby. Uživatel je oprávněn stáhnout e-knihu nebo audioknihu až po připsání ceny na účet poskytovatele služby.
 2. Uživatel zaplatí cenu za objednanou e-knihu nebo audioknihu ke stažení na účet poskytovatele služby nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla objednávka doručena poskytovateli služby. V případě, že nebude v uvedené lhůtě připsána částka na účet poskytovatele služby, objednávka bude poskytovatelem služby považována za zrušenou, s čímž uživatel výslovně souhlasí.
 3. Výše ceny včetně DPH vztahující se k jednotlivým e-knihám a audioknihám ke stažení je uvedena vždy u každého díla.
 4. Cena za stažení díla zahrnuje poplatek za jeho užití v závislosti na rozsahu poskytnuté licence. 

Autorská práva – licence  (e-knihy a audioknihy)

 1. Uživatel bere na vědomí, že e-knihy a audioknihy ke stažení nabízené na webu poskytovatele služby jsou díla ve smyslu autorského zákona a jako taková podléhají ochraně tohoto zákona. Uživatel bere na vědomí, že zejména v této souvislosti není oprávněn staženou e-knihu či audioknihu ke stažení užít jiným způsobem, než který je uveden v udělené licenci vymezené vždy konkrétně u každé stahované e-knihy a audioknihy ke stažení. Uživatel zejména není oprávněn užívat e-knihu a audioknihu  ke stažení jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí ji dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám, není-li v licenci uvedeno jinak. Poskytovatel služby uděluje licenci bez územního omezení, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak. 
 2. Uživatel dále bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání webu jakož i stahovaných děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.
 3. Uživatel bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

Reklamace,  práva z vadného plnění  (e-knihy a audioknihy ke stažení)

 1. Uživatel je oprávněn reklamovat e-knihy a audioknihy ke stažení
 • vyplněním on-line reklamačního formuláře – tato možnost je určena pouze pro registrované zákazníky
 • zasláním reklamace e-mailem – e-mail musí obsahovat číslo objednávky, zboží, kterého se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejich projevů
 • telefonicky na tel.čísle +420 226 519 800
 • poštou -  zasláním vyplněného reklamačního listu na adresu: KOSMAS s.r.o., reklamační oddělení,  V Zahradě 877, 252 62 Horoměřice
 1. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu předmětu prodeje potřebná k odbornému posouzení vady.
 2. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
 3. V případě uplatnění práv z vadného plnění postupuje uživatel dle článku „Odpovědnost za jakost při převzetí a práva z vadného plnění“ těchto všeobecných obchodních podmínek.

IV. Odpovědnost za jakost při převzetí a práva z vadného plnění

 1. Odpovědnost prodávajícího za jakost je stanovena zákonem. Upravují ji zejm. ust. § 2165 a násl. NOZ a dále též podpůrně (tj. není-li některá otázka přednostně upravena v rámci zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě) některá z obecnějších ust. § 2099 a násl. NOZ ohledně práv z vadného plnění. 
 2. Dle § 2161 NOZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
  1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 4. Dle § 2165 NOZ je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. 
 5. Ustanovení § 2165 se nepoužije
  1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  3. u  použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  4. vyplývá-li to z povahy věci.
 6. Dle § 2169 NOZ platí, že:
  1. nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou  slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.“ 
 7. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil.

V. Ukončení smlouvy

 1. Kupující - spotřebitel (dle definice uvedené v článku I. těchto všeobecných obchodních podmínek), má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředkem komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů.  Toto právo nemá kupující v případě dodání e-knih a audioknih,  jelikož se jedná o dodání digitálního obsahu (§ 1837 písm. l) NOZ).
 2. Kupující je tímto informován, že není oprávněn odstoupit od smlouvy (dle § 1837 NOZ), , jedná-li se o smlouvu:
  1. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
  2. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 3. V případě, že zákazník odstupuje od koupě akčního balíčku, jehož součástí je hmotné zboží i e-kniha nebo audiokniha ke stažení, je při odstoupení povinen vrátit všechno hmotné zboží, za které mu bude vrácena hodnota tohoto zakoupeného hmotného zboží. Odstoupit od nákupu digitálního obsahu není možné.
 4. Lhůta na odstoupení od smlouvy běží
  1. v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží
  2. v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí (tj.v případě kdy je předmět kupní smlouvy objednán jednou objednávkou, ale dodáván v několika zásilkách), ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
  3. případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 5. Kupující - spotřebitel musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy vyrozumět prodávajícího formou písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. Kupující může použít vzor prohlášení, který nalezne na www.kosmas.cz. Prohlášení doručí kupující prodávajícímu poštou nebo e-mailem na adresu KOSMAS s.r.o., reklamační oddělení,  V Zahradě 877, 252 62 Horoměřice. V případě využití vzorového formuláře potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu v textové podobě kupujícímu jeho přijetí.
 6. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, je povinen prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy doručit osobně nebo zaslat na adresu: KOSMAS s.r.o., reklamační oddělení, V Zahradě 877, 252 62 Horoměřice.
 7. Vracené zboží je kupující povinen zabalit tak, aby během  přepravy nedošlo k jeho poškození.
 8. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle mu prodávající přijaté peněžní prostředky na určený bankovní účet, nebo v případě, že kupující zboží uhradil kartou, vrátí je prodávající na kartu kupujícího, a to nejpozději do 14-ti dnů od doručení zboží prodávajícímu.
 9. V případě, kdy je kupující – podnikatel, lze odstoupit od smlouvy, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon.
 10. V případě odstoupení od kupní smlouvy, jehož předmětem nákupu bylo zboží zařazené do akčního balíčku, je při odstoupení zákazník povinen vrátit všechno zboží, které bylo do tohoto balíčku zařazeno.

VI. Reklamace (mimo e-knihy, audioknihy ke stažení)

 1. Podrobné informace o postupu při reklamaci nalezne kupující na www.kosmas.cz
 2. Reklamovat zboží může kupující

- vyplněním on-line reklamačního formuláře – tato možnost je určena pouze pro registrované zákazníky
- zasláním reklamace e-mailem – e-mail musí obsahovat číslo objednávky, zboží, kterého se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejich projevů
- telefonicky na tel.čísle +420 226 519 800
- poštou -  zasláním vyplněného reklamačního listu na adresu: KOSMAS s.r.o., reklamační oddělení, V Zahradě 877, 252 62 Horoměřice

 1. Reklamovaný zboží doručí kupující prodávajícímu kompletní (např. čtečku i s kabelem a dalším příslušenstvím, jež obsahovalo balení). Jestliže bude reklamace oprávněná, uhradí prodávající kupujícímu náklady spojené se zasláním zboží prodávajícímu na účet dle dohody.
 2. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly, se známkami neoprávněného zásahu do přístroje apod.
 3. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
 4. Každá reklamace je zaznamenána a registrovanému kupujícímu je přístupná na stránkách knihkupectví v sekci Můj Kosmas, kde je náhled na aktuální průběh řešení a vyjádření prodávajícího.

VII. Prodej knih a dalšího zboží s mechanickými vadami a knih se zažloutlými listy

 1. Prodávající nabízí na svých webových stránkách v oddělení „Bazar“ mechanicky poškozené tištěné knihy a ostatní mechanicky poškozené zboží či knihy se zažloutlými listy, jejichž vada nebrání užívat knihu či jiné zboží k určenému účelu (dále jen „poškozené knihy a ostatní počkozené zboží“).
 2. Prodávající prodává poškozené knihy a ostatní poškozené zboží za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné knihy.
 3. Kupující bere na vědomí, že vybere-li si knihu či jiné zboží v oddělení „Bazar“, bude mít zboží mechanickou vadu (tj. bude poškozeno) nebo bude mít kniha zažloutlé listy a cena za takové zboží bude již snížená oproti ceně obvyklé.
 4. Kupující bere na vědomí, že mu v případě koupě mechanicky poškozené knihy, ostatního mechanicky poškozeného zboží či knihy se zažloutlými listy nenáleží právo z vadného plnění, pro které byla cena snížena a ustanovení § 2165, tj. právo kupujícího uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 24 měsíců od převzetí, se nepoužije.
 5. Kupující má při nákupu knih a dalšího zboží z oddělení "Bazar" právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve standardní lhůtě 14 dnů jako u nepoškozeného zboží.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující (uživatel) bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou prodávajícím zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a s dalšími právními předpisy. 
 2. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje sám, případně pověří zpracováním třetí osobu – zpracovatele, a to zejména poskytovatele a správce informačních systémů prodávajícího, poskytovatele cloudových služeb prodávajícího. Kupující dále bere na vědomí, že poskytovatel předá v případě objednávky osobní údaje dalším správcům, a to přepravním společnostem, které doručí objednané zboží Kupujícímu. V případě, že si Kupující přeje zaslat zboží do země mimo EU, bere kupující na vědomí, že prodávající pověří zpracováním osobních údajů dalšího správce, a to přepravní společnost se sídlem mimo EU. 
 3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem), a dále bude jeho e-mailová adresa využita k zasílání obchodních sdělení.
 4. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že byl dle čl. 12 a následujících GDPR informován o zpracování jeho osobních údajů.
 5. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího v elektronické podobě. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Kupující má právo přístupu k vlastním osobním údajům a právo na jejich opravu.

​IX. Sdělení prodávajícího kupujícímu před uzavřením smlouvy

 1. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že ve smyslu § 1810 a následující NOZ obdržel od prodávajícího před uzavřením smlouvy jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:
  1. totožnost prodávajícího, popř. telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj
  2. označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností;
  3. cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků;
  4. způsob platby a způsob dodání plnění;
  5. náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány;
  6. údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv;
  7. údaje o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou;
  8. údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření;
  9. údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou prodávajícímu známy, nebo u nichž lze očekávat, že by mu mohly být známy.
 2. Kupující odesláním objednávky dále potvrzuje, že ve smyslu § 1820 a následující NOZ obdržel od kupujícího před uzavřením smlouvy distančním způsobem jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:
  1. náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby
  2. údaje o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována
  3. v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat
  4. v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná
  5. v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou, nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby
  6. podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, lze-li ho využít, jakož i formulář na odstoupení od smlouvy
  7. údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady na vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou,
  8. údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,
  9. jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele, údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení zanikne,
  10. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem) se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 3. Pro prodávajícího i kupujícího je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy kupující učiní objednávku.
 4. Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů na adrese: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, Praha, 120 00, nebo na webu https://www.coi.cz/podatelna/. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.

6.1. 2023