Jacob Böhme nad časem i vírou

/ Josef Rauvolf

Překladem spisu Christosophia čili Cesta ke Kristu se nám dostává do rukou jedno z významných děl německého mystika Jacoba Böhma.
Překladem spisu Christosophia čili Cesta ke Kristu se nám dostává do rukou jedno z významných děl německého mystika Jacoba Böhma.

             

Okamžitě po přečtení několika stránek je nám naprosto jasné, jak moc byl Jacob Böhme (1574-1624) nadán viděním, jež překračovalo jakýkoli rigidní či ortodoxní výklad svatých knih, zároveň nás nepřekvapí, proč měl mezi klérem tak zaryté nepřátele. Ale také, proč měl současně tolik příznivců a nadšených čtenářů. Böhme totiž promlouval řečí, jež sice vycházela z Písma, nebyl však pouhým vykladačem, bible mu sloužila jako základ, jako určitý odrazový můstek k ideám, které rozhodně nešly proti jejímu duchu, ale plynuly s ním a zároveň mu umožňovaly šířeji, a také hlouběji probírat otázky našeho bytí, poznání, vlastně místa ve světě, a také, což nelze pominout, vyznávat se ze své hluboké víry. Jež jej, pravda, klidně mohla přivést na kacířskou hranici, měl však jak zmíněné ochránce, tak i štěstí. Naštěstí.

O Böhmově přetrvávajícím významu hovoří již to, kdo všechno se jím zabýval a nechával inspirovat. Ponechme stranou teology a uveďme pouze dva muže, oba více než hledající: básník Allen Ginsberg a psycholog Carl Gustav Jung, ten o něm psal například v pojednání o mandalách...

Jacob Böhme, původní profesí švec ze Zhořelce, sice tedy nebyl studovaným teologem, tento pouze zdánlivý handicap však zcela nahrazoval svou schopností vnímat nevyřčené, vidět – a také, to vše převést do slov. A ještě jednu všeprostupující charakteristiku je třeba uvést: Böhmovu vskutku hlubokou, zažitou pokoru. Ostatně, jinak by nemohl napsat tato slova: "Milující čtenáři, budeš-li této knížky správně a opravdově užívat, poznáš na sobě jistě užitek, jenž z ní plyne. Před jedním tě však chci varovat: není-li v tobě opravdovost, ponech stranou převzácná Boží jména, jimiž se nejvyšší Svatost nazývá, uvádí se do pohybu a mocně se po ní touží, aby tak v tvé duši nezažehla Boží hněv. Neboť jméno Boží se nesmí brát nadarmo. Tahle knížka patří jen těm, kdo touží po pokání a ve své touze stojí na začátku. Ti poznají, co je to tu za slova a z čeho se zrodila." Slova, jež je dobré vidět šířeji než jako pouhé vyjádření úcty k Bohu.

Byla zmíněna Böhmova inspirativnost a nesvázanost, logicky se tedy nabízí otázka: lze jej číst, aniž by byl čtenář praktikujícím křesťanem, a odsadil se tak od katolického dogmatu? Lze Böhmovy spisy, a tedy i Christosophii čili Cestu ke Kristu, vnímat obecněji, jakožto zprávu o duchovní cestě, jež je společná všem duchovním směrům? Troufám si odpovědět kladně, a jistě by bylo zajímavé srovnání jdoucí jaksi napříč náboženstvími či myšlenkovými systémy, v některých pasážích totiž cítím řešení podobných otázek, jaké byly nastolovány na Východě, a vyloženě mě láká představa rozpravy například čínského taoisty Čuanga-c´ a ševce ze Zhořelce...

A tak třeba v kapitole O nadsmyslovém životě, jež je vlastně rozhovorem žáka s mistrem a začíná žákovou otázkou, čteme:

"Jak dojdu nadsmyslového života, abych viděl Boha a slyšel ho mluvit?"

"Když se dokážeš na okamžik povznést tam, kde nepřebývá žádné stvoření, tehdy uslyšíš, co Bůh říká."

"Je to blízko nebo daleko?"

"Je to v tobě. A dovedeš-li na hodinu ztišit všechno své chtění a myšlení, uslyšíš nevýslovná slova Boží."

"Jak mohu něco slyšet, když umlčím své myšlení a chtění?"

"Jestli staneš v tichosti a umlčíš myšlení a chtění své svojnosti, zjeví se v tobě slyšení, vidění a mluvení věčné, a Bůh bude hledět a naslouchat skrze tebe. Tvé vlastní slyšení, chtění a vidění ti brání spatřit a uslyšet Boha."

Dosaďme si za Boha (křesťané jistě odpustí) poznání, pravdu, energii, světlo, a je – snad, doufejme – jasné, v čem, a proč je Jacob Böhme stále živý. Promlouvající.

Josef Rauvolf, publicista a překladatel

Další články

Když prázdniny překulují se zvolna do poslední čtvrtiny, vrátíme se s Knižním pólem na jejich začátek, kdy byl odvysílán na Českém rozhlasu 3 - Vltava tento díl, poslední před pauzou, která bude přerušena až začátkem září.
Recenze

Knižní pól Zdenko Pavelky

Když prázdniny překulují se zvolna do poslední čtvrtiny, vrátíme se s Knižním pólem na jejich začátek, kdy byl odvysílán na Českém rozhlasu 3 - Vltava tento díl, poslední před pauzou, která bude přerušena až začátkem září.
 | Zdenko Pavelka
Víte, že na pólech je jedna a ta samá věc těžší než na rovníku? O pár desetin gramu, ale je. Knižní pól je ale pořad literární a ne fyzikální. Na českém rozhlase 3 - Vltava se u něj střídají literární redaktoří Zdenko Pavelka a Olga Stehlíková. Tady je text toho o knize Miroslava Pecha.
Recenze

Knižní pól Olgy Stehlíkové - Cobainovi žáci

Víte, že na pólech je jedna a ta samá věc těžší než na rovníku? O pár desetin gramu, ale je. Knižní pól je ale pořad literární a ne fyzikální. Na českém rozhlase 3 - Vltava se u něj střídají literární redaktoří Zdenko Pavelka a Olga Stehlíková. Tady je text toho o knize Miroslava Pecha.
 | Olga Stehlíková
Americký prozaik Thomas Pynchon vykresluje ve svém posledním románu Výkřik techniky ne zrovna optimistický obraz současnosti, nemluvě o budoucnosti. A to vše propletené všemožnými spiknutími a zákulisními hrami. Takový ovšem byl Pynchon vždy, pouze zrál.
Recenze

Co tohle je? Jen Pynchonovy paranoie?

Americký prozaik Thomas Pynchon vykresluje ve svém posledním románu Výkřik techniky ne zrovna optimistický obraz současnosti, nemluvě o budoucnosti. A to vše propletené všemožnými spiknutími a zákulisními hrami. Takový ovšem byl Pynchon vždy, pouze zrál.