Je matematická krása a úplnost dostatečná, pokud neexistují význačné pozorovatelně testovatelné předpovědi?

/ Michael Atiyah, Tomáš Weiss

"V těchto přednáškách spolu s Rogerem Penrosem předložíme své navzájem související, avšak odlišné pohledy na povahu prostoru a času. Každý předneseme střídavě tři přednášky, následované diskusí o odlišnostech v našich názorech. Bude-me při tom předpokládat základní znalost obecné relativity a kvantové teorie." Tak začíná Stephen Hawking (1942 - 2018) legendární teoretický fyzik a astrofyzik knihu Povaha prostoru a času.
"V těchto přednáškách spolu s Rogerem Penrosem předložíme své navzájem související, avšak odlišné pohledy na povahu prostoru a času. Každý předneseme střídavě tři přednášky, následované diskusí o odlišnostech v našich názorech. Bude-me při tom předpokládat základní znalost obecné relativity a kvantové teorie." Tak začíná Stephen Hawking (1942 - 2018) legendární teoretický fyzik a astrofyzik knihu Povaha prostoru a času.

Předmluva

Diskuse Rogera Penrose a Stephena Hawkinga zaznamenaná v této knize byla vrcholem šestiměsíčního programu konané-ho v roce 1994 v Institutu Isaaca Newtona pro matematické vědy  (Isaac  Newton  Institute  for  Mathematical  Science)  v  Cambridgi.  Tématem  této  závažné  diskuse  byly  některé  z nejzákladnějších myšlenek o povaze našeho vesmíru. Není snad třeba zdůrazňovat, že zdaleka nejsme na konci cesty; nejasnosti  a  rozpory  nadále  přetrvávají  a  stále  můžeme  o mnohém debatovat.Asi před šedesáti lety proběhla slavná a rozsáhlá diskuse mezi Nielsem Bohrem a Albertem Einsteinem o základech kvantové fyziky. Einstein odmítal přijmout kvantovou me-chaniku  jako  konečnou  teorii.  Považoval  ji  za  fi lozofi cky neadekvátní a pustil se do tuhé bitvy proti interpretaci ko-daňské školy, reprezentované Bohrem.V jistém smyslu je debata mezi Penrosem a Hawkingem pokračováním  této  diskuse,  přičemž  Penrose  hraje  roli  Einsteina  a  Hawking  roli  Bohra.  Diskutovaná  témata  jsou  nyní komplexnější a širší, ale stejně jako v předchozí debatě jsou  postavena  na  spojení  odborných  argumentů  a  fi lozo-fi ckých pozic.Kvantová teorie a její komplikovanější verze kvantová teo-rie pole je v současnosti hluboce propracovanou a technicky úspěšnou teorií, a to přesto, že stále existují tací fi lozofi čtí Povahaprostorusazba13.indd15Povaha prostoru sazba 13.indd   1515.01.201912:14:0815.01.2019   12:14:08
16skeptici jako Roger Penrose. Stejně tak obecná teorie rela-tivity, Einsteinova teorie gravitace, obstála ve zkoušce času a může si připsat obdivuhodný úspěch, i když vážné problé-my týkající se role singularit a černých děr dosud přetrvávají.Hlavním předmětem sporu v diskusi Hawkinga s Penro-sem je možnost propojení těchto dvou úspěšných teorií, tedy vytvoření teorie „kvantové gravitace“. Snahy o její nalezení narážejí na hluboké koncepční problémy a právě ty poskytují rámec pro témata rozebíraná v těchto přednáškách.Jako příklady fundamentálních otázek, které se zde pro-bírají, uveďme „směr toku času“, počáteční podmínky při vzniku vesmíru a způsob, jakým černé díry pohlcují infor-mace. V odpovědích na tyto a mnohé další otázky zastávají Hawking a Penrose mírně odlišné pozice. Své argumenty důkladně  formulují  jak  matematickým,  tak  fyzikálním  ja-zykem, přičemž forma diskuse dovoluje vzájemnou smys-luplnou kritiku.Ačkoli  některé  části  vyžadují  odborné  znalosti  mate-matiky a fyziky, mnohé z uvedených argumentů je vedeno na  vyšší  (či  hlubší)  úrovni,  která  zaujme  i  mnohem  širší  okruh zájemců. Čtenář nahlédne alespoň v náznaku rozsah a nesnadnou pochopitelnost diskutovaných myšlenek a ne-skutečnou  náročnost  pokusu  o  vytvoření  konzistentního  obrazu zahrnujícího plně jak gravitaci, tak kvantovou teorii.

Michael Atiyah

Další články

Krimi-noir-romány Volkera Kutschera jsou skvělé detektivky, ale i dokonalá dobová freska. Goldstein vychází v době, kdy Česká televize na programu ČT 2 vysílá nejdražší německý seriál Babylon Berlin, natočený právě podle knižní předlohy v režii světoznámého režiséra Toma Tykvera (Lola běží o život, Atlas mraků, Parfém: Příběh vraha), o hudbu se postaral známý britský hudebník Bryan Ferry, který si v seriálu také zahrál.
Aktuality

Třetí příběh detektiva Gereona Ratha

Krimi-noir-romány Volkera Kutschera jsou skvělé detektivky, ale i dokonalá dobová freska. Goldstein vychází v době, kdy Česká televize na programu ČT 2 vysílá nejdražší německý seriál Babylon Berlin, natočený právě podle knižní předlohy v režii světoznámého režiséra Toma Tykvera (Lola běží o život, Atlas mraků, Parfém: Příběh vraha), o hudbu se postaral známý britský hudebník Bryan Ferry, který si v seriálu také zahrál.
 | Johana Turner
Jevištní adaptace třetího románu Jáchyma Topola (1962) Noční práce evokuje přízračný svět české pohraniční vesnice v čase přelomové dějinné události – okupace ČSSR vojsky zemí Varšavské smlouvy. Premiéra v pražském Stavovském divadle 14. února.
Aktuality

Podle Topolovy Noční práce vzniklo divadelní představení Kouzelná země

Jevištní adaptace třetího románu Jáchyma Topola (1962) Noční práce evokuje přízračný svět české pohraniční vesnice v čase přelomové dějinné události – okupace ČSSR vojsky zemí Varšavské smlouvy. Premiéra v pražském Stavovském divadle 14. února.
 | Národní divadlo, Tomáš Weiss
15 vybraných novinek uvedených na knižní trh v jeden den. To všechno podpořeno zvýšeným mediálním zájmem. Velký knižní čtvrtek stratoval kdysi jednou za rok podzimní část knihkupecké sezóny. Poslední roky ale pro velký úspěch vykopává i sezónu jarní.  Letos to bude 14. března.
Aktuality

Velký knižní čtvrtek - jaro 2019 ohlásil 15 novinkových titulů

15 vybraných novinek uvedených na knižní trh v jeden den. To všechno podpořeno zvýšeným mediálním zájmem. Velký knižní čtvrtek stratoval kdysi jednou za rok podzimní část knihkupecké sezóny. Poslední roky ale pro velký úspěch vykopává i sezónu jarní. Letos to bude 14. března.