Česká výtvarná postmoderna v londýnské galerii Frameless

/ Tomáš Weiss

Tohle se často nestává. Podle knihy Obrazy české postmoderny, kterou napsal Jiří Přibáň v roce 2011 o moderním výtvarném umění, připravila teď londýnská galerie výstavu. Ta je k vidění do 7. března. Zastoupení jsou: Tomáš Císařovský, Jiří David, Stanislav Diviš, Jan Merta, Petr Nikl, Petr Písařík, Antonín Střížek a Jiří Surůvka. Knihu doprovázejí ilustrace Karla Štědrého. Současně vyšla kniha i v angličtině.
Tohle se často nestává. Podle knihy Obrazy české postmoderny, kterou napsal Jiří Přibáň v roce 2011 o moderním výtvarném umění, připravila teď londýnská galerie výstavu. Ta je k vidění do 7. března. Zastoupení jsou: Tomáš Císařovský, Jiří David, Stanislav Diviš, Jan Merta, Petr Nikl, Petr Písařík, Antonín Střížek a Jiří Surůvka. Knihu doprovázejí ilustrace Karla Štědrého. Současně vyšla kniha i v angličtině.

Sytost, mnohost a vnitřní svoboda

Jiří Přibáň v rozhovoru pro časopis Umělec

ptal se Ivan Mečl

 

Jistě sis všiml, že se počet umělců za posledních třicet let minimálně zestonásobil. Je to vidět na kolektivních výstavách, na množství tvůrců, kteří jezdí na výměnné pobyty. Nizozemsko a Německo umělce pěstují... Myslíš si, že jde o zhmotnění snů avantgard? Na začátku minulého století se říkalo, že v budoucnosti bude každý člověk umělcem.

Nemyslím si, že je to zhmotnění avantgardního snu. Spíše se jedná o reakci na dnešní komplexní společnost, ať už jí říkáme moderní nebo postmoderní, tekutá, prázdná, digitální, instantní či nějak podobně. Metafory, které si moderní společnost vytváří, aby sebe samu dokázala popsat a lépe pochopit, se rychle proměňují a zase mizí. Určujícími znaky této společnosti jsou obrovská složitost a funkčnost. Ale i v této stále složitější společnosti, jejímž jednotlivým systémům (ať už se jedná o hospodářství, právo nebo vědu) nelze nekvalifikovaným prostým rozumem nikdy zcela porozumět, člověk neustále hledá možnost sebeporozumění a sebeutváření. Jinými slovy, hledá to, co je jedinečné, individuální a autentické. Od umění se potom v moderní společnosti očekává, že nabídne právě tuto možnost. Umění nemusí být pravdivé, ale zato musí být vždy opravdové. V tom se liší například od vědy.

Umožňování stále většímu počtu lidí tvořit a masivní podpora umění jsou možná také řešením problému nezaměstnanosti. Sofistikovaná prevence, jak uspokojit jinak společnosti nepotřebné kritiky. Není to dobrá strategie, jak zabránit umělcům a intelektuálům, kteří byli v 60. letech hybnou silou protestů, aby znovu vyšli do ulic? Důvodů je přece stále dost. Války, chudoba, ekologie... Nějak nás to ale nepálí. Potenciální zlobilové jsou sytí.

Je třeba oddělit důvody, proč si člověk volí uměleckou dráhu, a umělecký provoz, tj. společenskou podporu současného umění. Pravda je, že granty, evropské fondy atp., to vše tvoří zvláštní systém redistribuce sociálních statků, který s sebou pochopitelně přináší rizika kontroly a závislosti. Umění je tak už předem svedeno do určitých kanálů, informačních toků a sociálních očekávání.

Je to dobře, že se intelektuál kultivuje prostřednictvím grantů? Kvůli tomu už se nestane vůdčím elementem společenských změn.

Představa, že bychom porozuměli společnosti jako celku a díky tomuto porozumění mohli provádět společenské změny, je iluzorní. Dnes každý intelektuál ví, že se již předem pohybuje v určitém kontextu, a proto nemá výsadní postavení toho, kdo by dokázal společnost popsat a porozumět jí v její totalitě a mohl tak být, jak říkáš, vůdcem nějakých společenských změn. Foucault se kdysi vyjádřil o Sartrově filosofii jako o posledním hrdinském pokusu intelektuála popsat společnost 20. století jazykem 19. století. V současnosti intelektuálové jako strážci obecné vzdělanosti a kultury již neexistují, každý je specialistou. Ideje dnes nezprostředkovává intelektuál, ale internet. Přesto se ale Foucault z titulu svého vědění důsledně angažoval v nejrozmanitějších bojích za společenské a politické reformy, ať už se jednalo o psychiatrické kliniky, vězení nebo podporu marginalizovaných menšin. Jestli čtvrt století po Foucaultově smrti něco z jeho díla přetrvává, tak je to především tato schopnost aktivního odporu a kon-frontace s disciplinizačními technikami moderní společnosti, které jsou stále rafinovanější a nebezpečnější. I intelektuál se totiž velice snadno může dostat do zajetí takových technik. Musí žádat o granty, vykazovat publikační činnost, pokud pracuje na univerzitě, nebo se od něj očekává, že se bude mediálně banálním jazykem vyjadřovat k veřejným událostem.

Nemyslíš, že zmnožení může ohrozit výlučnost umělce? Možná moderna nedomyslela, co se stane, když se ten sen opravdu uskuteční...

Jsou to paralelní procesy. Máme více příležitostí i více kontroly. Současná společnost poskytuje obrovské příležitosti k seberealizaci, a to nejen pro umělce. Těch příležitostí se ale nikdo nechápe. Člověk má potenciál k nejrůznějším aktivitám, ale nejšťastnější je, když je pasivní. Společnost navíc vytváří příležitosti takovým způsobem, aby je zároveň měla pod kontrolou. V sociologii se využití takových příležitostí říká schopnost adaptace na vnější podmínky. Svoboda se potom chápe jako schopnost přizpůsobit se prostředí a využít ho ve svůj vlastní prospěch. S výlučností to nemá nic společného

Teprve v moderní době se od umělce očekává, že jeho dílo bude vždy a za všech okolností autentické, originální, a tím také nějakým způsobem výlučné. V tomto popření logiky sociální adaptace spočívá jedinečnost umění. Umělecká pravda nikdy není absolutní, ale vždy musí být osobní a prožitá. Na tomto očekávání ostatně avantgardy stavěly svůj protest proti společenským konvencím. My ovšem žijeme v době, kdy se vůbec musíme ptát, proti čemu má umění protestovat, co stojí ve stále rychleji se proměňující a nestabilní společnosti za protest. Musíme se ptát, jaké vůbec existují možnosti pro to, čemu říkáme angažované umění. Dnešní umění tak musí být analytické, nikoli utopické.

A není to jen taková romantická představa o umělci? Umělec nikdy nebyl modelem morální osobnosti. Byl většinou jedním z nejoportunističtějších a nejprodejnějších individuí.

To máš pravdu. Romantismus a zrod moderní společnosti jdou ruku v ruce. Najednou je umělec nositelem génia, kolektivního ducha – ať už je to duch určitého národa nebo světový duch, který se zobrazuje v umění. Jako kdyby si umělec kladl otázky i za běžného smrtelníka. To je pochopitelně nebezpečná role. Svádí to ke vnímání umělce jako svědomí lidstva, svědomí národa a současně zvěstovatele. Proroka, který říká běžnému smrtelníkovi, co se má a co se nemá. Autenticita v sobě skrývá silná a svůdná normativní očekávání.

Je umění poslední oblast, kde si autor může dovolit zjednodušení, zkratku bez toho, aby se vydával trapnosti? Na intelektuálním poli existuje ze zjednodušení neustálá obava, autoři většinou předesílají, že celý problém je „samozřejmě mnohem složitější“. Pouze v umění je možné říci: „Ne, není to složitější, je to blbě od začátku.“

No to je přesné, umění je právě oblast, ve které vládne vtip, narážka, nevážnost a ironie. Skrze fragment nebo zdánlivě marginální poznámku můžeš vyjádřit, co jinak působí nesrozumitelně, a porozumět tomu. Umění nás tak vlastně vrací k realitě.

Je ale dobře, že to tak zůstalo už jenom v umění?

Umění ve společnosti každopádně má tuto funkci. A díky tomu daleko víc lidí dnes umění dělá, než aby se na ně jen dívalo, poslouchalo ho nebo četlo. Existuje potřeba něco dělat, ale také potřeba porozumět realitě, která zdánlivě zůstává v zajetí expertního vědění. Sebeutváření a sebeporozumění tak jde ruku v ruce s obecnější potřebou porozumět i okolnímu prostředí a přetvářet ho. Existuje potřeba něco dělat, ale na druhou stranu současný umělecký provoz nemá ten sexappeal klasické moderny. Komunikuje se tedy skrze sebeutváření. Umění má tak sice nepřímou, ale o to důležitější politickou funkci, protože se v něm ukazuje, že věci lze také dělat jinak. Vždy existuje alternativa, zatímco v politice tomu tak často není. V umění se vynalézá, v politice se rozhoduje. Politický symbolismus, ať už levicový nebo pravicový, je konzervativní. Národní vlajka, růže, pták nebo třešně ve stranickém znaku nám říkají: „Pojďte za námi, nechte se vést, protože jinak vás nepotřebujeme!“ Udržet tyto dva světy – umění a politiku – v napětí, na tom stojí a padá moderní otevřená společnost. Nenechat se politickou, ale ani žádnou jinou formou sociální komunikace, od mediální reklamy až po zdánlivě exaktní ekonomické prognózy, svést k totální pasivitě, v tom spatřuji důležitou funkci umělecké tvorby. Umění, to je v dnešní společnosti zvláštní forma strukturální iritace.

Umění má své školství, trhy, továrny, agentury, akcionáře, veletrhy, oblasti, kde se počítají výnosy a pracovní místa. V době, kdy se umění změnilo z malé, víceméně autonomní oblasti v industrii, budou možná tuto industrii chtít opustit ti, kdo chtějí zaujmout zásadní a svobodné tvůrčí postoje.

Adorno dával kulturnímu průmyslu znaky totality, absolutního podřízení, prefabrikace a pasivity. Podcenil ale obyčejnou lidskou tvořivost. Fakt, že si člověk nikdy nic nenechá vnutit beze zbytku. Kultura není jenom průmysl, i když ten ji nepochybně podstatným způsobem ovlivňuje, takže dnes můžeme hovořit o tom, že z kultury se stala především zábava. Když mluvíme o kulturním provozu, je třeba se zmínit o riziku, že umění se stane jenom dekorací, ornamen-tem. Potom nedokáže rezonovat ve veřejném prostoru. Vlastně se jedná o jednu z mnoha podob všeprostupující současné depolitizace: „Já se sebevyjadřuji a nepotřebuji se vyjadřovat k tomu, co se děje ve společnosti.“ Ale umění nikdy není jenom soukromé.

Nezdá se ti, že umělci na současnou společnost reagují až příliš? Kam zmizela abstrakce, kterou kulminuje dílo Maleviče? Tam o vztah ke společnosti příliš nešlo, šlo o abstraktní a transcendentální hodnoty. Abstrakce byla součástí moderního myšlení. Není současná umělecká reakce na svět příliš konkrétní? Stejně jako média a reklama?

Minulý rok jsem v Brémách viděl výstavu akvarelů Emila Noldeho, které vytvořil v době nacismu, kdy nesměl veřejně vystavovat. Putoval tedy po Německu a z jeho vnitřní soukromé potřeby tvořit vznikla jedna z nejobdivuhodnějších reflexí bídy nacistické společnosti. Osobní rozhodnutí, ke kterému byl malíř donucen pod hrubým politickým nátlakem, nakonec vypovídá o té době a společnosti víc než lecjaké natvrdo politické dílo. To ale můžeme posoudit jenom s odstupem času, porovnáváním přítomnosti s minulostí, a také na základě našich dnešních znalostí o této minulosti.

Nesvědčí to ale také o nepoučitelnosti? Z tohoto pohledu bychom měli už teď vědět, že za padesát let se nebude vystavovat Saddám v lihu, protože autentičtější budou mediální obrazy z této doby.

Samozřejmě existuje nebezpečí, že umění se stane příliš kontextuálním. Mně se Saddám v lihu moc líbil, ale je jasné, že bez znalosti specifického uměleckého i politického kontextu smysl takového díla rychle vyprchává. Žije okamžikem stejně jako čtyřiadvacetihodinové zpravodajské programy nebo reklamy. V této souvislosti je ale třeba říct, že stejné, ne-li větší nebezpečí hrozí konceptuálnímu a postkonceptuálnímu umění. Beuysův výrok, že každý je umělec, můžeme brát jako provokaci pro talenty, aby uvolnily tvůrčí energii, jenže ne každý ten talent pochopitelně má. Takže je to jedna velká lež. Iluze, která možná přesně vedla k problému, s nímž jsme začali tento rozhovor – dnes už je příliš mnoho umělců.

Praha, květen 2008

publikováno s laskavým svolením nakladatelství KANT

Další články

Vítej do klubu stovkařů, starouši Bulle! Zvláštní život člověka, který chodil do nejdražší základky ve Státech, do padesáti dostával apanáž od rodičů, v letech nejvyšší závislosti si píchal heroin po dvou hodinách...a který napsal knihy, které ovlivnily celé generace.
Aktuality

100 let od narození Williama S. Burroughse

Vítej do klubu stovkařů, starouši Bulle! Zvláštní život člověka, který chodil do nejdražší základky ve Státech, do padesáti dostával apanáž od rodičů, v letech nejvyšší závislosti si píchal heroin po dvou hodinách...a který napsal knihy, které ovlivnily celé generace.
 | Tomáš Weiss
Autor: Nathan Filer (1982). Titul: Shock Of The Fall ( americké vydání má název Where The Moon Isn´t.) Pravděpodobně minulé autorovo povolání: ošetřovatel psychiatricky nemocných pacientů. Téma knihy: schizofernik bojuje s pocity viny.
Aktuality

Celkovým vítězem letošních literárních cen Costa je prvotina z psychiatrické léčebny

Autor: Nathan Filer (1982). Titul: Shock Of The Fall ( americké vydání má název Where The Moon Isn´t.) Pravděpodobně minulé autorovo povolání: ošetřovatel psychiatricky nemocných pacientů. Téma knihy: schizofernik bojuje s pocity viny.
 | Tomáš Weiss
Známý ukrajinský spisovatel volá S.O.S.
Aktuality

Prohlášení Jurije Andruchovyče k evropským občanům

Známý ukrajinský spisovatel volá S.O.S.