Přírodu je třeba chránit, ne pro náš užitek, ale kvůli ní samotné

/ Jan Hokeš

„Jsem zcela a navždy horalem… a chci žít jen proto, abych lidskou pozornost připoutal ke kráse Přírody,“ vyznal se John Muir (1838–1914) v roce 1874 v dopise své dlouholeté přítelkyni. Ačkoliv stál tehdy teprve na prahu své kariéry spisovatele a bojovníka za ochranu divoké či lidskou činností málo dotčené americké krajiny, vystihl tím své poslání naprosto přesně. Jeho nadšení podlehli i američtí politici. Jeho úsilím třeba vznikl Yosemitský národní park (1890).
„Jsem zcela a navždy horalem… a chci žít jen proto, abych lidskou pozornost připoutal ke kráse Přírody,“ vyznal se John Muir (1838–1914) v roce 1874 v dopise své dlouholeté přítelkyni. Ačkoliv stál tehdy teprve na prahu své kariéry spisovatele a bojovníka za ochranu divoké či lidskou činností málo dotčené americké krajiny, vystihl tím své poslání naprosto přesně. Jeho nadšení podlehli i američtí politici. Jeho úsilím třeba vznikl Yosemitský národní park (1890).

Ke knihám publikovaným v posledních letech autorova života patří i jeho dnes patrně nejznámější dílo Mé první léto v Sieře Nevadě (My First Summer in the Sierra, 1911). Ačkoliv tak působí, nejde o zcela autentické deníkové zápisky z Muirovy „pastevecké“ výpravy uskutečněné roku 1869. Záznamy, jež si tehdy vedl, posloužily samozřejmě jako základ, ale Muir je do značné míry upravil, změnil jejich uspořádání a přidal nim události z pozdějších let. To, že se jedná o retrospektivní pohled, občas vychází najevo. Příkladem může být skutečnost, že na s. 52 popisuje Muir ptáka, kterého nedokáže určit, ale dále v textu (s. 82 a 165) už o něm bez dalšího vysvětlení hovoří jako o skorci šedém. Podobně je tomu i v případě ořešníka amerického, jenž je nejprve na s. 133 uveden jako autorovi zcela neznámý druh, avšak později (s. 183) je použit jeho název, aniž bychom se dozvěděli, jak k němu Muir dospěl. Text rovněž vykazuje občasné nesrovnalosti – například na s. 153 se dočteme, že Delaney přivedl z nížiny dva nové pastevce, ale když později tábor opět opouští (s. 171), zanechává tam vypravěče bez lidské společnosti. Původní Muirův deník z roku 1869 se bohužel nedochoval, takže není možné zjistit, v jaké míře text obsahuje spontánní líčení autorových prožitků a dojmů a nakolik byl dodatečně pozměněn.

            Ať už Muir provedl jakékoliv zásahy, z výsledné knihy vystupuje jako mladý nadšenec zcela okouzlený a uhranutý krajinou Sierry Nevady a jejími obyvateli z rostlinné i živočišné říše. V jakémsi neutuchajícím extatickém opojení vykresluje hory, skály, řeky, vodopády, jezera, obrovské stromy i drobné květiny. Málokdy zapomene téměř vše, co vidí, označit za „úchvatné, krásné, nádherné“ či „úžasné“. Není divu, že si v červnu 1875 do deníku poznamenal: „Pro slovo ‚Bůh‘ neexistuje dokonalejší synonymum než ‚Krása‘. Nezáleží na tom, zda se projevuje tak, že pomocí ledovců dává tvary horám, nebo shromažďuje hmotu, z níž vytváří hvězdy, či řídí pohyby vod nebo zahradničí – to vše je Krása!“ Kalifornské pohoří je tedy místem, kde „lze spatřit Boha“. Muir jako by se nejen oprostil od vlivu svého nábožensky zaslepeného otce, ale zároveň si ve vztahu k přírodě našel liberálnější alternativu k bigotně pojaté křesťanské víře.

            Vedle vzletných, poetických vyobrazení krajiny najdeme v knize také pasáže prozrazující Muirovo vědecké zaměření – promlouvá z něj zejména botanik a geolog – a vše je oživeno příhodami, v nichž hlavní roli hrají lidé. Příběh o telepatickém vnuknutí a následném setkání s profesorem Butlerem může působit až pohádkově, nicméně v Muirově životě se něco podobného událo ještě minimálně dvakrát – jednou šlo o předtuchu blížícího se skonu otce, podruhé zase vytušil, že mu ve Wisconsinu umírá matka. Text je také tu a tam protkán  humorem – například v popisu pastevce Billyho a jeho „nezničitelného“ oděvu. Kusé informace přináší Muir o původních obyvatelích Sierry Nevady, ale Indiáni, s nimiž se osobně setkává, v něm nezanechávají příliš kladné dojmy a především ho udivuje jejich nečistota.

            Promlouvá zde pochopitelně i Muir – ochránce přírody. Všímá si hlavně ničivého vlivu pastvy na jinak jen málo dotčenou krajinu – ovce počastuje přízviskem „kopytnatá sarančata“ – a vyjadřuje myšlenku, že ne vše v přírodě musí nutně sloužit člověku. Rostlina, v níž ovčáci nevidí nic než škůdce, byla tedy stvořena „především sama pro sebe“ (s. 24). Tím je v kostce vystižen autorův náhled na přírodu a na vše živé.

„Tato kniha, jejíž stránky jako by obsahovaly veškerý jas a blahodárnost sluncem zalitého sierrského rána… úžasně vystihuje krásu a svěžest hor,“ míní Marion Randall Parsonsová (1878–1953), Muirova přítelkyně a editorka Aljašských cest, v recenzi z roku 1912. Za pravdu by jí jistě dal i básník a esejista Gary Snyder, jehož jméno je dnes spjato mimo jiné právě se Sierrou Nevadou. Jak sám přiznává, k pohoří zaujímal zprvu poněkud přezíravý postoj a zajímat se o něj začal teprve poté, co si přečetl Mé první léto v Sieře Nevadě. Stejně jako Muir přikládá i Snyder horám zvláštní význam z hlediska lidského duševního bohatství: „Hory spontánně plodí mudrce a básníky.“ Podobně se ve svém deníku vyjadřuje Muir: „Hory jsou zdrojem řek, ledovců, úrodné půdy a také lidí. Velcí básníci, filosofové, proroci a schopní lidé, jejichž skutky pohnuly světem, přišli z hor.“ Mimochodem, postřehy obou autorů tvoří textovou část knihy Kalifornská Vysoká Sierra (The High Sierra of California, 2002) s dřevoryty Toma Killiona.

Mé první léto v Sieře Nevadě není zcela neznámým dílem ani u nás. V roce 1994 vyšel v prosincovém čísle časopisu Vesmír článek „John Muir a Yosemity“ spolu s několika kratšími texty o ochranářském hnutí, které autoři doprovodili drobnými ukázkami z Muirova pojednání o jeho pobytu se stádem ovcí v horské krajině. Tyto úryvky neušly pozornosti spisovatele a přírodovědce Miloslava Nevrlého, jenž z nich cituje ve svých Chválách Zadní země (2002). Jak je vidět, Muirovo vyprávění neztrácí na přitažlivosti a nepřestává inspirovat. Zásluhu na tom má nejen jeho poutavost a sugestivita, ale také autorovy ideje, jež zůstávají platné i dnes. 

 

            Hledáme-li Muirovy literární a myšlenkové vzory, musíme začít u jeho krajana Roberta Burnse (1759–1796) a anglického „jezerního básníka“ Williama Wordsworthe (1770–1850). O prvním z nich v roce 1907 v kalifornském listu Pasadena Evening Star napsal: „Na mých osamělých pěších toulkách mne mnohokrát napadlo, jak skvělé by bylo mít za společníka Burnse. A on se mnou vlastně vždycky byl, neboť jsem jej znal nazpaměť.“ Z díla skotského barda měly pro Muira zřejmě zvláštní význam básně zabývající se vztahem člověka a jiných tvorů – např. „Polní myšce“ (To a Mouse) –, jelikož se podílely na utváření jeho mravního cítění. Co se týče Wordsworthe, Muir nemohl nevyslyšet jeho volání po tom, abychom odložili knihy a za svou největší učitelku přijali přírodu.

            Velice blízké byly Muirovi také myšlenky anglického kritika umění, spisovatele a sociálního myslitele Johna Ruskina (1819–1900), avšak v jedné věci se s ním shodnout nedokázal. Ve svém díle Moderní malíři (Modern Painters, 1843–1860) totiž Ruskin píše nejen o kráse, ale i o pochmurné povaze hor a vyjadřuje názor, že „nic dobrého či krásného na tomto světě neexistuje bez odpovídající temné stránky“. Pro Muira je příroda vždy krásná a vlídná a dokonce i takové jevy, jako jsou zemětřesení, laviny nebo bouře, představují projevy dobra, jež je jí vlastní. Přestože Muir sám v přírodě několikrát – obvykle vinou vlastní lehkovážnosti – málem zahynul, tento svůj náhled za celý život nezměnil. Jeho bezmezné nadšení pro vše divoké a nespoutané dokládá příhoda z roku 1874 popsaná v knize Kalifornské hory. Autor tehdy zažil vichřici, která lámala a vyvracela stromy, ale místo aby vyhledal úkryt, napadlo ho na jeden strom vylézt, aby „získal širší rozhled a mohl důkladně naslouchat aiolské hudbě jehlic na jeho vršku“.

            Jedenáctého července 1890 si Muir do deníku poznamenal: „V boží divokosti spočívá naděje světa…“ Tato věta, která se stala poměrně známým citátem, je ve skutečnosti „výpůjčkou“ ze stěžejního textu „Chůze“ (Walking) Henryho Davida Thoreaua (1817–1862).[1] Klasik přírodní esejistiky a příslušník amerického transcendentalistického hnutí měl na Muirovo dílo i myšlení rozhodující vliv. Kalifornský ochránce přírody se s jeho texty začal seznamovat v roce 1870, kdy si opatřil výtisk jeho Mainských lesů (The Maine Woods, 1864). Ozvěny tohoto Thoreauova cestopisného vyprávění najdeme u Muira v jazyce jeho článku o údolí Hetch Hetchy uveřejněného v roce 1873 v bostonském časopise Weekly Transcript a rovněž v eseji „Americké lesy“ (American Forests, 1901). Podobně jako nesouhlasil s Ruskinovými výroky o temné stránce hor, nemohl Muir ve svém myšlení souznít ani s Thoreauovým vykreslením krajiny v okolí hory Katahdin, kde se „projevovala… přítomnost síly, která ani nemůže být k člověku laskavá.“ Intenzivnější zájem o dílo massachusettského přírodovědce a literáta vzbudila v Muirovi sufražetka Abba Woolsonová (1838–1921), která mu v roce 1872 poslala Thoreauovu nejznámější knihu Walden aneb Život v lesích (Walden; or, Life in the Woods, 1854) a výbor z jeho esejů. Když o čtyřiatřicet let později vyšly v nakladatelství Houghton Mifflin Thoreauovy sebrané spisy, nemohly v Muirově knihovně chybět.

            Zatímco Thoreau byl za svého života ve svém vyzdvihování divočiny a divokosti a v apelu na ochranu přírody téměř osamocen, Muir měl to štěstí, že působil v době, jež byla těmto idejím mnohem více nakloněná. Nasvědčuje tomu i skutečnost, že Thoreauovo dílo zůstávalo po desítky let nedoceněno, avšak Muir se rychle stal úspěšným autorem, byl zvolen členem prestižní Americké umělecké a literární akademie (American Academy of Arts and Letters) a obdržel několik čestných univerzitních titulů. Jeho jméno dnes nesou desítky míst nejen ve Spojených státech – od hor a lesů až po školy či hotely. Největší radost by tomuto vášnivému horskému poutníkovi pravděpodobně udělala téměř tři sta čtyřicet kilometrů dlouhá stezka nazvaná John Muir Trail a vedoucí z Yosemitského údolí na vrchol Mount Whitney.

 

               „Zlézejte hory a naslouchejte jejich příznivým poselstvím. Prostoupí vás klid a mír přírody, tak jako sluneční svit prostupuje stromy. Větry vám předají svou svěžest, bouře svou energii a starosti z vás spadnou jako podzimní listí ze stromů,“ píše John Muir v článku o Yellowstonském národním parku z dubna 1898. Nepodléhejme materialistickému, konzumnímu přístupu ke světu a chraňme krajinu pro její duchovní i estetické hodnoty – tak lze vnímat „příznivé poselství“, které nám zanechal on sám. O tom, že se vyplatí si je vyslechnout i více než sto let od autorovy smrti, snad není pochyb. Řečeno jeho vlastními slovy, „lásku k divoké Přírodě má v sobě každý z nás".

Jan Hokeš, překladatel knihy, ukázka z doslovu

 

Další články

Umělecké dílo a jeho cena, za kterou si ho můžeme pořídit - to je často hotový ekonomický okultismus!  Jak se dílo stane tak vzácným, že stojí milióny? Kde je podstata toho pohybu "koupil za 10, prodal za 100"? Koukáme se na konkrétní umělecké dílo jinak, když víme, jakou má cenu? Další kniha na toto téma, tentokrát od praktika z proslulých aukčních síní Christie´s a Sotheby´s. Philip Hook - Snídaně u Sothebyho.
Ukázky

Čtěte dřív, než se rozhodnete investovat do obrazů

Umělecké dílo a jeho cena, za kterou si ho můžeme pořídit - to je často hotový ekonomický okultismus! Jak se dílo stane tak vzácným, že stojí milióny? Kde je podstata toho pohybu "koupil za 10, prodal za 100"? Koukáme se na konkrétní umělecké dílo jinak, když víme, jakou má cenu? Další kniha na toto téma, tentokrát od praktika z proslulých aukčních síní Christie´s a Sotheby´s. Philip Hook - Snídaně u Sothebyho.
 | Philip Hook
V Norsku byla kniha Dřevo ( v originále Hel Ved) absolutním bestsellerem. Je pravda, že Norsko a dřevo je téměř posvátný svazek, ale rozhlédněte se kolem sebe: topit dřevem je dnes čím dál populárnější. Vzít pilu a řezat, vzít sekeru a štípat, mít plný dřevník, nosit polena ke krbu nebo ke kamnům, kde je vidět oheň. Palivové dříví zažívá renesanci. A tahle kniha není jen o technických znalostech. Je i o duši dřeva a tom, co obcování se dřevem dělá s námi.
Ukázky

Řežme dříví na polínka, ať má čím topit maminka!

V Norsku byla kniha Dřevo ( v originále Hel Ved) absolutním bestsellerem. Je pravda, že Norsko a dřevo je téměř posvátný svazek, ale rozhlédněte se kolem sebe: topit dřevem je dnes čím dál populárnější. Vzít pilu a řezat, vzít sekeru a štípat, mít plný dřevník, nosit polena ke krbu nebo ke kamnům, kde je vidět oheň. Palivové dříví zažívá renesanci. A tahle kniha není jen o technických znalostech. Je i o duši dřeva a tom, co obcování se dřevem dělá s námi.
 | Roy Jacobsen
Nakladatelství Paseka (rozuměj kultivovný nepřekážející les čili les spotřebovaný na knihy) vzniklo v prosinci 1989. Zakladatel: Ladislav Horáček, redaktor Středočeského nakladatelství. Důvod založení: vydávat Josefa Váchala a Ladislava Klímu. Průběžný výsledek: stovky vydaných knih i jiným slabším umělcům než jsou jmenovaní plus monument Dějiny zemí Koruny české. Status: v kolektivu oblíbené nakladatelství pro svoji přátelskou povahu. 21. července 2015 Ladislav Horáček zemřel.
Ukázky

Svoje sny si splnil - zemřel Ladislav Horáček

Nakladatelství Paseka (rozuměj kultivovný nepřekážející les čili les spotřebovaný na knihy) vzniklo v prosinci 1989. Zakladatel: Ladislav Horáček, redaktor Středočeského nakladatelství. Důvod založení: vydávat Josefa Váchala a Ladislava Klímu. Průběžný výsledek: stovky vydaných knih i jiným slabším umělcům než jsou jmenovaní plus monument Dějiny zemí Koruny české. Status: v kolektivu oblíbené nakladatelství pro svoji přátelskou povahu. 21. července 2015 Ladislav Horáček zemřel.