Kapesní filmy Vratislava Effenbergera

/ nakl. Dybbuk, Jakub Řehák

22. dubna 2023  - 100 let od narození Vratislava Effenbergera. Kdo byl Vratislav Effenberger? Zajímavý, ale poněkud utajený básník, působící v mnoha oborech české kultury. V obecném povědomí je zapsán jako významná a iniciační osobnost, která ovlivnila několik generací básníků i výtvarníků. Effenberger ale jako básník nebo jako tvůrce dosud není příliš znám. Další možnost seznámit se je vydání knihy Pohlavky pro zvědavé. Pro edice Opium poezie nakladatelství Dybbuk uspořádal Jakub Řehák.
22. dubna 2023 - 100 let od narození Vratislava Effenbergera. Kdo byl Vratislav Effenberger? Zajímavý, ale poněkud utajený básník, působící v mnoha oborech české kultury. V obecném povědomí je zapsán jako významná a iniciační osobnost, která ovlivnila několik generací básníků i výtvarníků. Effenberger ale jako básník nebo jako tvůrce dosud není příliš znám. Další možnost seznámit se je vydání knihy Pohlavky pro zvědavé. Pro edice Opium poezie nakladatelství Dybbuk uspořádal Jakub Řehák.

Mnozí lidé vnímají Vratislava Effenbergera (1923 - 1986) především jako teoretika, který v šedesátých letech vydal proslulé knihy Henri RousseauRealita a poesie a Výtvarné projevy surrealismu. Pro jiné byl vůdcem poválečné generace českého surrealismu, kterému vetknul nové výrazové prostředky i novou identitu. Někdo další by řekl, že Effenberger je originální myslitel, nekompromisní kritik české společnosti i směřování světa vůbec. A jmenoval by jeho významný knižní esej-pamflet Republiku a varlata, vydaný v roce 2013 nakladatelstvím Torst. Byl to však především básník.

Vratislav Effenberger se narodil v roce 1923 v Nymburce. Jeho rodný dům, který postavil básníkův otec Julius Effenberger, dodnes stojí v ulici Boleslavská. V té době pobýval v Nymburce také Bohumil Hrabal, je ale nepravděpodobné, že by se s ním téměř o deset let mladší básník mohl kdy setkat. Nicméně v Effenbergerově rané poezii, která je předmětem našeho výboru, zanechalo rodné město se svými říčkami, lekníny, hradbami i zdymadly snivý otisk. V devíti letech se autor stěhuje s celou rodinou do Prahy. Tam se během druhé světové války už jako mladík setkává s Vítězslavem Nezvalem. Je to pro něj významná iniciační zkušenost, ale později Effenberger Nezvala jako člověka kvůli jeho stranické kariéře zavrhne a jeho básnickou tvorbu podrobí nesmlouvavé kritice.

Když válka skončí, poznává Karla Teigeho, po jehož smrti se stává správcem jeho díla a novou vůdčí osobností českého surrealismu. V poválečných letech se Effenberger rovněž potkává se svými vrstevníky Zbyňkem Havlíčkem a Karlem Hynkem. Později zakládá „undergroundový“ okruh různých tvůrčích osobností, který je někdy nazýván Okruhem pěti objektů. Veškeré aktivity probíhají v ilegalitě. Mimo jiné sem patřili básníci Stanislav Dvorský a Petr Král, kteří se oba na činnosti tohoto uskupení významně podíleli. V šedesátých letech se uskupení přemění v okruh UDS, který se oficiálně představí legendárním knižním sborníkem UDS Surrealistické východisko 1938–1968. Po roce 1968 míří Effenberger opět do podzemí a ustanovuje Sur­realistickou skupinu v Československu, mezi jejímiž členy byli například filmař Jan Švankmajer, jeho žena, malířka Eva Švankmajerová, básník František Dryje či výtvarník Martin Stejskal a mnozí další. V roce 1986 Vratislav Effenberger umírá v Nemocnici pod Petřínem. Tolik základní, zjednodušená biografická data.

Vratislav Effenberger je hned ve svých básnických počátcích svébytným a hotovým autorem, který nemá potřebu kohokoli napodobovat. Poezii se Effenberger věnoval celý život, a to ve značném rozsahu. Však také oba svazky „sebraných básní“, které mohly vyjít až po roce 1989, čítají téměř dva tisíce stran. Cílem našeho výboru je představit Vratislava Effenbergera především jako básníka, jehož texty v sobě mají obsaženou „permanentní“ filmovost, jako autora subtilního humoru a do třetice jako lyrika, který svým zaklínáním „rozpouští“ hmotnou skutečnost — ať už městskou, či venkovskou. Effenbergerova poezie je zvláštní, svébytná, ale také matoucí a nejednoznačná. A byť je v ní od počátku přítomna skepse, je to poezie ve svém výrazu spíše jemná a plná úžasu. Sám Effenberger si specifika moderní poezie dobře uvědomoval. V dopise Petru Královi z roku 1962 mimo jiné napsal:

„Myslím, že v každém případě hodném pozornosti, je poesie zaklínání, jehož moc spočívá v sugesci. Proto je také předpokladem každé skutečné tvorby autenticita, bez ní totiž nikdy nedojde k sugesci, nýbrž jen k interesantnosti.“

Jako by tím výstižně popsal i svoji poetiku. Sugesce, zaklínání a autenticita — všechny tyto pojmy jsou v Effenbergerově poezii obsaženy. Sám bych přidal ještě jednu výraznou a neobvyklou vlastnost, která jej odlišuje od jiných autorů — už zmíněnou filmovost.

Nejznámějším Effenbergerovým dílem do dnešní doby zůstává svazek tzv. „pseudoscénářů“ Surovost života a cynismus fantasie, který v roce 1991 vydalo nakladatelství Orbis. Co to jsou pseudoscénáře? Texty, které mají charakter filmového scénáře, ale nejsou zamýšleny ke skutečné filmové realizaci. Básník Ivan Diviš o nich mimo jiné napsal:

„Effenberger plus Havel — to jsou jediní dva autoři-básníci, kteří přesně fixovali, a to jazykem, a to veřejně, nejen zločinnost bolševického totalitarismu v Čechách, ale víc a hloub, co se totiž událo v lidech a co v nich pravděpodobně nadlouho zůstane — vyjádřili nezvratnost osudovosti, ananké, určení. Effenberger cynicky, Havel jako by měšťansky, dokonce uhlazeně.“

Málo se také ví, že Effenberger sám natočil v letech 1947–1948 v produkci Československého filmového ústavu krátký experimentální snímek s názvem Studie o zlomku skutečnosti. Film se bohužel nedochoval, ale existuje alespoň podrobný scénář s explikací i s několika fotografiemi z filmu, který byl otištěn v časopise Iluminace, 3/1997. Jak napsal Stanislav Dvorský v recenzi na zmiňovaný svazek filmových „scenárií“:

„[Effenbergerovo] zaujetí filmem v rovině teoretických studií bylo rozhodně hlubší, než by mohla navodit pouhá profesionální příležitost. Magie filmového obrazu podstatně odpovídala jeho chápání básnické řeči. Spájela v sobě nehmatatelné a reálné ve velmi konkrétní podobě a právě toho si cenil ve své nedůvěře k abstrakcím a v opovržení vůči krasomluvě a ornamentu všeho druhu.“

Film jako médium je klíčem k básníkovi Vratislavu Effenbergerovi. Jeho přínos spočívá v tom, že originálním způsobem vzájemně propojil médium filmu a médium poezie. V Effenbergerových básních je ukryto cosi hluboce filmového, byť z názvů básnických sbírek to nemusí být úplně patrné. Autor rád dával svým sbírkám názvy, které v sobě měly jistou abstraktní „všeobsažnost“, například Skutky a krásné dny, Osvobozená zeměkoule, Svět na dosah ruky nebo Srdce nebo mrak. Těžko si představit, že za těmito „lyrickými proklamacemi“ se skrývají básně, které jsou svou konkrétností až opojné a které nakládají s jazykem a obrazností značně odlišně než většina české poezie tehdejší, a nakonec i dnešní doby.

Básně Vratislava Effenbergera na první pohled působí jako texty, ve kterých je s imaginací nakládáno jiným způsobem, než jak je to u surrealistického básníka obvyklé. Těžištěm jeho poetiky totiž není genitivní metafora, nýbrž básnický obraz, který se podobá tomu filmovému. Báseň je často skladbou různých všednodenních situací a výjevů, které teprve až svou kombinací působí nepatřičně, groteskně, absurdně nebo zvláštně. Mnohé básně se čtou jako film plynoucí před očima. Jsou to básně viděné v pomyslném kině. Verše se stávají syntaktickými jednotkami, které se podobají filmovým záběrům. Teprve jejich konečná „střihová skladba“, kterou si čtenář musí složit v mysli, potom vytvoří úplný a patřičný děj i vjem. Například jako v básni „Naprosto inteligentní dáma“:

hráči bulky se vykláněli z oken
dole šly kutálky a dámy s ošklivýma nohama
které nikdy nemohou vědět kterou přednost prohrají dříve
je dusný den a větší část cesty leží ještě před námi
s kopců sestupují lidé nesoucí pochytané ptáky
zbrusu noví lidé s modřinami na tvářích
za nimiž září spokojenost

Když čteme tento úryvek, máme spíš pocit, že čteme scénář než báseň. Máme pocit, že sledujeme film. Mimochodem stačí si přečíst scénáře Sergeje Ejzenštejna, ale třeba také Věry Chytilové, a zjistíme, že se velice podobají básním. Film se poezií inspiroval a moderní poezie zas v sobě již od zrodu kinematografie obsahuje princip filmové montáže. Obě umění se vzájemně ovlivnila, aniž by to budilo velkou pozornost. Effenberger „objektivní filmovost“ ve své poezii důsledně prosazoval.

ukázka z textu Jakuba Řeháka pro blog nakladatelství Dybbuk

Další články

Populárně naučné texty edice Crossover pomáhají čtenářům lépe se zorientovat v tom, před jakými výzvami naše propojená globální společnost momentálně stojí. Vybraní autoři se zázemím v různých oborech (nové technologie, ekonomie, historie, mezinárodní vztahy, urbanismus) domýšlí reálná rizika i inspirativní příležitosti spojené s jejich vývojem a snaží se o svůj vhled podělit s nejširší veřejností. Víc o knihách edice s jejím redaktorem Oldřichem Vágnerem.
Aktuality

#mojeargo na vlnách: o edici Crossover s Oldřichem Vágnerem

Populárně naučné texty edice Crossover pomáhají čtenářům lépe se zorientovat v tom, před jakými výzvami naše propojená globální společnost momentálně stojí. Vybraní autoři se zázemím v různých oborech (nové technologie, ekonomie, historie, mezinárodní vztahy, urbanismus) domýšlí reálná rizika i inspirativní příležitosti spojené s jejich vývojem a snaží se o svůj vhled podělit s nejširší veřejností. Víc o knihách edice s jejím redaktorem Oldřichem Vágnerem.
 | Anežka Dudková, nakl. Argo
Žádné bezdůvodné násilí, žádné samoúčelné sexuální scény. Hutně vypointovaný napínavý příběh, jehož hnacím motorem je zvláštní, prostoduchý vypravěč. Hrdina Kalmann tak trochu připomíná Forresta Gumpa. Román Kalmann naturalizovaného Islanďana Joachima B. Schmidta získal řadu cen. Autor bude hostem pražského veletrhu Svět knihy 2023.
Aktuality

Černý humor, kaluž krve a samý sníh!

Žádné bezdůvodné násilí, žádné samoúčelné sexuální scény. Hutně vypointovaný napínavý příběh, jehož hnacím motorem je zvláštní, prostoduchý vypravěč. Hrdina Kalmann tak trochu připomíná Forresta Gumpa. Román Kalmann naturalizovaného Islanďana Joachima B. Schmidta získal řadu cen. Autor bude hostem pražského veletrhu Svět knihy 2023.
 | Denisa Novotná, nakl. Prostor
Odborná porota vybrala z 23 přihlášených titulů autorů do 30 let 3 pozoruhodné knihy: básnické sbírky autorů Filipa Klegy Andrstán a Anny Sedlmajerové Bizarrum multiflorum (obě vyšly v edici Mlat nakladatelství Větrné mlýny) a krátké prózy spisovatele a divadelního režiséra Ondřeje Škrabala Cesta k billboardu (Listen).
Aktuality

Nominace na Cenu Jiřího Ortena 2023

Odborná porota vybrala z 23 přihlášených titulů autorů do 30 let 3 pozoruhodné knihy: básnické sbírky autorů Filipa Klegy Andrstán a Anny Sedlmajerové Bizarrum multiflorum (obě vyšly v edici Mlat nakladatelství Větrné mlýny) a krátké prózy spisovatele a divadelního režiséra Ondřeje Škrabala Cesta k billboardu (Listen).