Kdo je to Hans Jahnn, autor knihy Noc z olova?

/ Radovan Charvát

O textech, které se i příznivě nakloněnému čtenáři 
obtížně čtou, poznamenal roku 1926 Robert Musil, 
že jen úplně špatné romány dokáže dočíst rychle až 
do konce: „Je-li román skutečně básnickým dílem, 
dostane se člověk zřídka přes polovinu; s délkou 
přečteného textu v něm narůstá dodnes nevyjasně-
ný, stále umocňovaný odpor. Přesně taková je Noc z olova.
O textech, které se i příznivě nakloněnému čtenáři obtížně čtou, poznamenal roku 1926 Robert Musil, že jen úplně špatné romány dokáže dočíst rychle až do konce: „Je-li román skutečně básnickým dílem, dostane se člověk zřídka přes polovinu; s délkou přečteného textu v něm narůstá dodnes nevyjasně- ný, stále umocňovaný odpor. Přesně taková je Noc z olova.

ukázka z doslovu překladatele:

Démoničnost lásky
Číst  Jahnna  je  výzva, neboť se pokouší  popsat život v celé jeho tíži, kráse, krutosti a protikladech. Jde o jazyk, sexualitu, přírodu, je to odvážné a jen pro toho, kdo v životě něco hledá.
Hans Henny Jahnn  se  narodil roku 1894 v hamburském předměstí  Stellingenu jako syn  lodního  tesaře a  byl vychován v  přísné křesťanské víře.  Z dětství si nesl hrůzný zážitek,který  ho pronásledoval po celý život:  s matkou chodíval o vánočních svátcích na místní hřbitov, kde ležel v  hrobě spolu s dědečkem jeho starší bratr, který zemřel záhy po porodu. Matka měla ze synovy smrti trauma a malý Hans získal brzy pocit, že v  hrobě měl místo svého bratra ležet on. Tuto zkušenost vylíčil  mj. ve svém Norském deníku z roku 1915 a motivy hrobky ve svém díle mnohokrát variuje.
První světové válce unikl Jahnn jen díky útěku donorského  Auerlandu.  Norsko  se  pak  pro  něho  stalo  v  následujících  letech  iniciační  tvrdou  školou  života,  neboť  byl  často odkázán  jen  sám  na  sebe.  Válku tam přestál se svým nejmilejším druhem Gottliebem Harmsem díky podpoře staršího přítele Lorenze Jürgensena.  Vztah  k  Harmsovi  byl  pro  Jahnna  nejhlubším  životním  prožitkem.  V  Norsku  se  začal  rovněž vážně zabývat teorií stavby varhan, později se věnoval její zásadní reformě.
Po  válce  vyšlo  v  nakladatelství  S.  Fischer  drama  Pastor  Ephraim  Magnus,  za  něž  Jahnn  obdržel  Kleistovu   cenu.   Tímto   dramatem   se   definitivně   vymanil  z  úzkého pohledu  na  svět  a  na  křesťanskou  víru.  V roce 1920 vystoupil z evangelicko-luteránské církve a založil umělecké společenství Ugrino spolu s hudebním nakladatelstvím téhož jména. Od roku 1926 žil se ženou  Ellinorou  a  později  dcerou  Signe  v  Hamburku. V roce 1929 vyšel expresionistický román Perrudja, ojedinělé dílo jak ohromujících obrazů a jazykové nápaditosti, tak neobvykle disparátních forem děje. Pro nekonvenční  líčení  sexuality  však  bylo  ve  své  době  přijímáno dost rozporuplně. V  roce  1934,  po  roce  stráveném  v Curychu,  se rodina  přesunula  do  Dánska.  Zakoupila  zde  statek  Bondegaard  na  ostrově  Bornholm,  Jahnn  začal  hospodařit a choval koně. Ke druhé emigraci ho přiměly finanční  starosti,  ale  hlavně  situace  v  Německu,  kde se k moci dostali nacisté, Adolf Hitler byl zvolen kancléřem  a  zavedl  diktaturu.  Poté,  co  nacistická  vojska  obsadila  i  Dánsko, Jahnn  statek  pronajal,  aby  jako  Němec  omezil  styk  s  místním  obyvatelstvem.  Už  předtím zde ale začal pracovat na románu Dřevěná loď (první  části  pozdější  rozsáhlé  trilogie  Řeka  bez  břehů  o rozsahu 2000 stran), který vyšel v roce 1944. V  letech  1949–1951  vyšly  první  části  rozsáhlých  textů Řeky  bez  břehů, Dřevěná  loď a  surreální  Sepsání vzpomínek Gustava Aniase Horna. Jahnn založil v Hamburku Svobodnou akademii umění a byl jejím předsedou až do své smrti v roce 1959.

Jahnnovo nejmilejší dílo
V roce 1951 začal Jahnn psát poslední román Každého to dostihne, ale už nad jeho konceptem pochyboval o  možnostech  publikace.  Svému  příteli  a  kolegovi  Werneru  Helwigovi  tehdy  napsal,  že  knihu  zřejmě nebude  možné  vydat,  neboť  v  ní  nebere  na  nikoho ohledy a žádné, byť sebepodivínštější sklony mu nepřipadají zavrženíhodné. To potvrzuje i Jahnnův životopisec Thomas Freeman, který v souvislosti s textem  románu  mimo  jiné  podotknul:  „Nikde  v  jeho  díle  není  homosexualita  vyjádřena  tak  nezastřeně  jako zde“.
Jahnn sice na knize pracoval ještě v roce 1952 a pak v letech 1957 a 1958, ale nedokončil ji. Nehotový text se  všemi  dopsanými  koncepty  a  dodatky  byl  poprvé  zveřejněn teprve devět let po jeho smrti, v roce 1968.

Od podzimu 1952 do ledna 1954 psal Noc z olova. Jde vlastně  o  rozšířenou  epizodu  z  románu  Každého  to  dostihne,  kde  vystupuje  jedna  a  tatáž  hlavní  postava,  syn rejdaře Matthieu Brende. Thomas Freeman označil Noc z olova za „kafkovský prozaický  útvar  napsaný  v  symbolickém  surreálním  jazyce“.  Obsahuje  tři  typická,  extrémně  vyhrocená autorova  témata,  erotiku,  sakrálnost  a  násilí,  a  radikálně nám přibližuje to, co od sebe společnost běžně odvrhuje.  Intenzita  obrazného  a  jazykově  vizionářského násilí čtenáře nutně přitahuje, svou přesvědčivostí omamuje a činí tak z něho účastníka děje. Noc  z  olova vyšla  jako  druhý  svazek  „mohučské  řady“  Akademie  věd  a  literatury  v  hamburském  nakladatelství  Christiana  Wegnera.  Literární  veřejnost ji  ponechala  téměř  bez  povšimnutí,  vyšly  pouhé  dvě  recenze a do konce roku 1958 se prodalo 809 knih. Povídka končí jak v rukopisu, tak v prvním vydání slovem  KONEC.  V  náčrtu  rukopisu  následuje  ještě  náznak pokračování, ale po třech větách končí i ten: Už jsem napůl zemřel; zbytek nebude důležitý.
Matthieu se probudil. Usmál se. „Proč víko hrobky dvakrát zapadlo?“ ptal se sám sebe. Sáhl si mezi stehna. Zpotil se, o tom nebylo pochyb. „To nejhorší mám za sebou. Bylo to odporné. A navíc nesmyslné. Proč  jsem  tuhle  noc  nemyslel  na  Gariho?  Neznal  jsem  ho.  Skrýval  se  v  jednom  slově,  které  mne  ne  a  ne  napadnout.  Až úplně na konci, když už jsem se probouzel, se dostavilo.A  pak  s  takovou  obrovskou,  všeobjímající  silou,  tak  sladce,  tak nesmírně sladce, že se to nedá s ničím srovnat.
Průběh novely vykazuje snové prvky, ale nepřekračuje  známou  reálnou  sféru,  která  je  jen  o  něco  přesnější,  důkladnější  a  zároveň  abstraktnější.  Jde  o  jakési  pomezí  mezi snem  a  skutečností,  mezi  vědomím  a nevědomím. Problémy při četbě Noci z olova vyplývají v  neposlední  řadě  z  toho,  že  některé  jednotlivosti  –  třeba  na  počátku  vzývaná postava  Gariho,  „temného  anděla“  –  musí  zůstat  bez  znalosti  Každého  to  dostihne nepochopitelné. Ale zdá se, že autor nás do téhle černoty, do tohoto metaforického zastření zavádí záměrně, abychom se museli neustále ujišťovat o tom, co jen tušíme.  Převládajícím  tónem  povídky  je  černota  jako  obraz  marnosti.  Jde  o  zlý  sen,  který  měl  Matthieu  ve  
vězení, když upadl v podezření, že zavraždil svou sestru, protože nechtěl přítele Gariho, skutečného vraha, prozradit. O tom se samozřejmě v Noci z olova nemluví. Sen Matthieua začíná v kurzívě slovy Gariho, ten se mu zjeví i ke konci jako anděl smrti z lidové židovské tradice,  malach  ha’moves.  Scénicky  jasně  rozčleněná  a přehledná forma vyprávění ostře kontrastuje s temnotou  bolestného  propátrávání  duše,  jejíž  hloubku  text  s  obdivuhodnou  jasností  a  jazykovou  přesností  sleduje  a  zkoumá  až  po  samou  mez  rozplynutí  Já  ve  stavu jakéhosi blouznění. Matthieu prožívá ve snu při setkání s dvojníkem Andersem vlastní smrt. Vůbec lze celou Noc z olova chápat podle Wernera Helwiga jako„meditaci nad stavem těla po smrti“. Noc z olova, napsaná v jednom velkém narativním oblouku,  je  onou  tísnivou  anatomií  duše,  již  Jahnn  sledoval téměř ve všech svých dílech, v žádném však nedosáhl   tak   přesvědčivého   uměleckého   projevu  jako  zde.  Už  v  deníku  z  roku  1915  si  jako  mladík  poznamenal,  že  naprostá  nezbytnost  lásky  v  něm  propukla  náhle,  bez  jakéhokoli  vnějšího  důvodu  či  účelu.

......

Radovan Charvát

 

Další články

Jan Škrob, ročník 1988. Externí redaktor Českého rozhlasu - Radia Wave. Jeho debutová básnická sbírka Pod dlažbou je čtenáři vnímána jako podařený pokus o sblížení angažovaného postoje k současnému světu a lyrické schopnosti vyjádřit ho. Autor je za ni nominován na objev roku v rámci cen Litera 2017. Přinášíme doslov ke sbírce od Adama Borziče.
Ukázky

Nesmíš se omotávat ostnatým drátem

Jan Škrob, ročník 1988. Externí redaktor Českého rozhlasu - Radia Wave. Jeho debutová básnická sbírka Pod dlažbou je čtenáři vnímána jako podařený pokus o sblížení angažovaného postoje k současnému světu a lyrické schopnosti vyjádřit ho. Autor je za ni nominován na objev roku v rámci cen Litera 2017. Přinášíme doslov ke sbírce od Adama Borziče.
 | Adam Borzič
Argentinský spisovatel Juan José Saer (1937 - 2005) je kromě jedenácti románů autorem také šesti povídkových sbírek. Ta s názvem Místo právě vyšla v českém překladu Jana Macheje a je chronologicky autorovou poslední. Co je místo? Kde se nachází místo každého z nás? Jsou naším místem bříška prstů nebo povrch Měsíce nebo vůně šeříku? Jaká naše místa se vybaví paměti? Dvacet neobvyklých textů nebanálního autora.
Ukázky

Takhle psal slavný Argentinec na konci své spisovatelské cesty

Argentinský spisovatel Juan José Saer (1937 - 2005) je kromě jedenácti románů autorem také šesti povídkových sbírek. Ta s názvem Místo právě vyšla v českém překladu Jana Macheje a je chronologicky autorovou poslední. Co je místo? Kde se nachází místo každého z nás? Jsou naším místem bříška prstů nebo povrch Měsíce nebo vůně šeříku? Jaká naše místa se vybaví paměti? Dvacet neobvyklých textů nebanálního autora.
 | Juan José Saer
Pokud někoho zajímá skutečně literatura, tedy ta činnost, kde utkání a setkání se slovem je myšleno vážně a nejen jako kratochvíle, pak je tady už 27. ročník revue Souvislosti. Jednou za čtvrt roku se můžete potkat se jmény, která přesahují horizonty literárních senzací pro jeden kvartál. Tu a tam jsou ale na vás nachystána i nečekaná setkání - třeba s poezií herečky Ivany Uhlířové.
Ukázky

Literární Souvislosti - poctivé, nenápadné vytrvalé, objevné

Pokud někoho zajímá skutečně literatura, tedy ta činnost, kde utkání a setkání se slovem je myšleno vážně a nejen jako kratochvíle, pak je tady už 27. ročník revue Souvislosti. Jednou za čtvrt roku se můžete potkat se jmény, která přesahují horizonty literárních senzací pro jeden kvartál. Tu a tam jsou ale na vás nachystána i nečekaná setkání - třeba s poezií herečky Ivany Uhlířové.