Jednorožci dávají prostor křehkým samotářům a věčným hledačům

/ Nikola Kochová - nakl. Host

Kniž­ní debut Barbory Hrínové Jed­no­rož­ci zís­kal na Slo­ven­sku oce­ně­ní Ana­soft lite­ra 2021. Při­ná­ší sil­né pří­běhy našich sou­čas­ní­ků o hle­dá­ní. Jed­no­rož­ci sym­bo­li­zu­jí odliš­nost a jedi­neč­nost, ale také křeh­kost, kte­rá posta­vy jed­not­li­vých pří­bě­hů spo­ju­je.
Kniž­ní debut Barbory Hrínové Jed­no­rož­ci zís­kal na Slo­ven­sku oce­ně­ní Ana­soft lite­ra 2021. Při­ná­ší sil­né pří­běhy našich sou­čas­ní­ků o hle­dá­ní. Jed­no­rož­ci sym­bo­li­zu­jí odliš­nost a jedi­neč­nost, ale také křeh­kost, kte­rá posta­vy jed­not­li­vých pří­bě­hů spo­ju­je.

Hrdi­no­vé jed­not­li­vých poví­dek pat­ří k naší gene­ra­ci, jsou to lidé 35+. Co vás ved­lo k tomu psát prá­vě o nás?

Mate­ri­ál jsem sbí­ra­la dlou­ho, nebyl to vlast­ně ani záměr. Zaží­va­la jsem růz­né situ­a­ce a někte­ré z nich se mi zdá­ly zají­ma­vé a mož­ná i typic­ké pro více lidí v mém oko­lí. Tak jsem si je postup­ně zapi­so­va­la a zača­la jsem pře­mýš­let nad téma­ty, kte­rá jsou spo­je­ná s urči­tým život­ním sty­lem, ať už je to vět­ší míra samo­ty, nebo nejis­to­ta, jina­kost. K nim jsem potom dotvá­ře­la jed­not­li­vé příběhy. 

Téměř v kaž­dé povíd­ce se vysky­tu­je posta­va trpí­cí neu­ró­zou, pří­pad­ně psy­chic­kým one­moc­ně­ním. Sko­ro to půso­bí, že jde o spo­leč­ný jme­no­va­tel osob po tři­cít­ce, kte­ré nemo­hou najít toho pra­vé­ho partnera.

Pro mě je samo­zřej­mé vidět v lidech křeh­kost, kte­rá je při­ro­ze­ná, ale když pře­kro­čí urči­tou míru, tak už se mož­ná stá­vá cho­ro­bou. V povíd­ce „Che­mie“ vystu­pu­je muž s bipo­lár­ní poru­chou, jež ovliv­ňu­je jeho běž­né fun­go­vá­ní, sezna­mo­vá­ní se se žena­mi. Má to o dost těž­ší. Ale i posta­vy v jiných povíd­kách jsou svým způ­so­bem neu­ro­tic­ké. Pod­le mě je prá­vě ta jina­kost někdy pří­či­nou vyš­ší míry úzkos­ti, kte­rá potom člo­vě­ku může způ­so­bit i neurózu. 

Ve zmí­ně­né povíd­ce se hrdi­na dlou­ho­do­bě setká­vá s jed­nou ženou. Oba by si part­ner­ský vztah s tím dru­hým přá­li, ale spo­lu jim to nefun­gu­je. Což mi při­pa­dá jako dal­ší důle­ži­té téma sbírky.

Ano, to je pocit, kte­rý asi tato povíd­ka vzbu­zu­je. Chtě­la jsem zob­ra­zit člo­vě­ka, kte­rý už dlou­ho hle­dá a stá­le nena­šel, opět nará­ží na něja­kou nemož­nost. A má pocit, že to je jeho osud, že mu part­ner­ství zkrát­ka není sou­ze­no, ačko­li si to moc pře­je. Jeho pro­tějš­kem v této povíd­ce je také oso­bi­tá žena. Je ase­xu­ál­ní a má svo­je vlast­ní pro­blémy. Sbli­žu­je se s hlav­ním hrdi­nou, ale ne způ­so­bem, jaký si před­sta­vu­je on. 

Posled­ní povíd­ka „Kle­py“ z toho­to povíd­ko­vé­ho cel­ku vybo­ču­je, vyprá­ví totiž o lidech, kte­ří jsou o gene­ra­ci star­ší. Jak se ten­to text k ostat­ním připletl?

Mys­lím si, že ji s dal­ší­mi povíd­ka­mi spo­ju­je téma samo­ty. Ode­hrá­vá se na ves­ni­ci a vystu­pu­je v ní posta­va sta­ré paní, kte­rá žije už vel­mi dlou­ho úpl­ně sama. Do ved­lej­ší­ho domu na léto při­jíž­dí star­ší pár. Oni jsou sice spo­lu, ale jejich komu­ni­ka­ce má spous­tu úska­lí. Jsou tak tro­chu part­ne­ry, v něčem však spí­še nejsou. V živo­tě jejich syna, s nímž komu­ni­ku­jí přes Sky­pe, se odrá­že­jí téma­ta sou­čas­ných tři­cát­ní­ků, hle­da­čů a digi­tál­ních nomá­dů. Tak­že jsem tam našla spo­ju­jí­cí prv­ky s dal­ší­mi tex­ty ve sbír­ce. Mate­ri­ál na tuto povíd­ku jsem čer­pa­la ze spiš­ské­ho regi­o­nu, kde mám rodi­nu. Je to pro mě blíz­ký pří­běh a zob­ra­zu­je se v něm i má osob­ní zkušenost.

S povíd­ka­mi se čas­to trá­pím, pro­to­že se mi nelí­bí, že mě rych­le vyvrh­nou ze svě­ta, kde jsem se tepr­ve rozkou­ka­la. Ale mám pocit, že jed­no z kou­zel vašich poví­dek spo­čí­vá prá­vě v tom, že tuto zra­du po jejich dočte­ní necí­tím. Jak je to možné?

Já jsem si pře­dem neu­r­či­la, že to mají být povíd­ky, a někte­ré tex­ty svým roz­sa­hem povíd­ku nej­spíš pře­sa­hu­jí. Mám vždy před­sta­vu o závě­ru tex­tu, ale vět­ši­nou se do něj hlav­ně sna­žím dostat kom­plex­nost situ­a­ce a vyčer­pat její mož­nos­ti. A potom se už spon­tán­ně nepo­kou­ším zachy­tit jen něja­ký frag­ment, ale na malé plo­še chci vyprá­vět co nej­hut­ně­ji. Jed­not­li­vé tex­ty ve sbír­ce jsou mož­ná zárod­ky novel, kte­ré se ale momen­tál­ně nechys­tám nijak rozpracovávat.

Na čem prá­vě pracujete?

Nyní jsem v Pra­ze na Vise­grád­ském lite­rár­ním rezi­denč­ním pro­gra­mu Mezi­ná­rod­ní­ho vise­grád­ské­ho fon­du a pra­cu­ji na del­ší próze, kte­rá by moh­la být romá­nem, ačko­li zatím jsem si to ješ­tě přes­ně nesta­no­vi­la. Text je vol­ně inspi­ro­va­ný mým otcem. Je to fik­tiv­ní pří­běh odvo­ze­ný od jeho i od našich spo­leč­ných zážit­ků.

Pozn. Ten­to roz­ho­vor vzni­kl v květ­nu 2023 v rám­ci veletr­hu Svět knihy, psáno pro Kavárnu Hostu

Další články

Internetový měsíčník #mojeargo přinesl ve svém letním speciálu mimo jiné rozhovor s autorem humoristické knihy United Losers Petrem Kyliánem. Napsal svůj debut - mužský román o mužích pro muže.
Rozhovory

#mojeargo 2023 - letní speciál: rozhovor Petrem Kyliánem

Internetový měsíčník #mojeargo přinesl ve svém letním speciálu mimo jiné rozhovor s autorem humoristické knihy United Losers Petrem Kyliánem. Napsal svůj debut - mužský román o mužích pro muže.
 | Miloš Urban
„Fantasy často nastoluje aktuální společenská témata dřív a ostřeji než klasická beletrie. Zaslouží si nebýt už vnímaná jako okrajový žánr,“ vysvětluje Jiří Štěpán, redaktor fantastiky v Hostu.
Rozhovory

I fantastika může být literárně hodnotná

„Fantasy často nastoluje aktuální společenská témata dřív a ostřeji než klasická beletrie. Zaslouží si nebýt už vnímaná jako okrajový žánr,“ vysvětluje Jiří Štěpán, redaktor fantastiky v Hostu.
 | Klára Kubíčková, nakl. Host
Hezké počasí je básnická sbírka, v níž básník Radek Štěpánek prozkoumává možnosti, jak najít rovnováhu v době klimatické krize, všudypřítomného sucha a globálních změn na planetě. V subtilních obrazech venkovského plynutí, v laskavém tónu a ve všímavosti k dešti, rorýsům a svým nejbližším lidem vytváří protiváhu ekologickým hrozbám a katastrofickým scénářům.
Rozhovory

Znovu nalézám schopnost cítit údiv nad těmi nejprostšími věcmi

Hezké počasí je básnická sbírka, v níž básník Radek Štěpánek prozkoumává možnosti, jak najít rovnováhu v době klimatické krize, všudypřítomného sucha a globálních změn na planetě. V subtilních obrazech venkovského plynutí, v laskavém tónu a ve všímavosti k dešti, rorýsům a svým nejbližším lidem vytváří protiváhu ekologickým hrozbám a katastrofickým scénářům.